فصل شانزدهم ــ بخش دوم

بخش دوم ـ نيروهای منتقد و مخالف دکتر مصدق ، صرفنظر از وابستگی مسلکی و گروهی ، برخورد  هائی متفاوت با نظرات ، سياست و عملکرد دکتر مصدق  داشته و دارند.

من  در اين فصل کتاب ، به 8  نمونه از آن نظرات اشاره می کنم.  

  ـــ  دکتر مصدق  و مسئله مذهب  ـــ

  ی   Ϙ

ݘ ی

ی ǘ ϡ 혫 Ի ی ی !  

Ϙ   ی

Ϻ