در اين مجموعه  80  مقاله و مصاحبه 
در تائيد و يا  رد  
  "  بيانيه 565  تن از  کوشند گان سياسی و دانشجويان ايرانی "  از سوی ما جمع آوری شده است ، تا علاقمندان به مسائل  سياسی ايران امکان دست يابی به تمامی  نظرات مطرح شده دراين مورد  را داشته باشند  و با شرکت در بحث و نقد اين نظرات وارائه پيشنهادات جهت دقيقتر کردن جوانب موضوع بحث  ، به جمعبندی  در باره نکات  مشترک و مسائل مورد اختلاف در بين  نيروهای سياسی ايرانی کمک  نمايند.

ضروريست همچنين  متذکر شد که هر يک از اين نوشتار قبلا از طريق چندين سايت اينترنتی مختلف انتشار پيدا کرده اند، که در اين مجموعه، ما تنها از يک منبع نام برده ايم.

بسياری ازکوشندگان سياسی با اقدامی مشترک ، دست به جمع آوری امضاء در تائيد از بيانيه اين 565 تن نموده اند و بخشی ازاين کوشندگان نيزعليرغم پشتيبانی شان ازاين بيانيه، به کمبودهای آن نيزاشاره کرده اند.

به اين اميد که با شرکت پرشکوهمان دراين  مباحثات اجازه ندهيم تا حوادث روزگارمانع گسترش ديالوگ و گفتگو در باره مسائل کليدی جامعه مان گردد .

 

هيئت تحريريه نشريه اينترنتی " جنبش سوسياليستی "

  21  فروردين 1384 ، 10 آوريل 2005              

            

 

 

© - 2005 - ois 

 

 

 

بيانيه تحليلي گروهي از
انديشمندان ، فعالان سياسي و دانشجويان ايران
به امضاء  565  تن
اين بيانيه در بسياري از سايت هاي اينترنتي   از جمله
اخبار روز ، مهديس ، جبهه ملي ايران برونمرز ـ شاخه آمريکا ، ملي مذهبي ،نداي آزادي ، جبهه ملي ايران برونمرز ـ شاخه اروپا، چه بايد کرد، مليون ايران ، ايران امروز ، آشتي ، روشنگري ، گزارشگران  و
درج شده است          

*****
به نقل از سايت سازمان سوسياليست هاي ايران 

www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-374.pdf

© - 2005 - ois  

 

 


بيانيه سازمان سوسياليست هاي ايران
در پشتيباني و حمايت  از  بيانيه  565 تن
از فعالين سياسي ـ اجتماعي ايران

 « سازمان سوسياليست های ايران  بيانيه اخير 565 تن  از فعالين سياسی ـ اجتماعی ايران را     قدمی مثبت در راه احقاق حقوق مردم ايران دانستهو عميقأ ازمفاد مندرج در آن پشتيبانی می نمايد. »  
اين بيانيه همچنين با تکيه بر نيروهای مردمی ، دست ردی بر سينه تمام افراد و نيروها ی طرفدار دخالت دولتهای خارجی در فرايند مبارزه با هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ، تحت عنوان " دمکراتيزاسيون" جامعه ايران به همان  شيوه ای که در عراق و افعانستان انجام گرفته است، زده است.

« ... با توجه به پيش بودن انتخابات رياست جمهوری و تاکيد امضاء کنندگان بيانيه بر اين امر که "امضاء کنندگان اين بيانيه نه در سر خيال ايجاد ناامنی و آشوب دارند و نه در کف سلاحی برای براندازی. ما را آن قدر کياست و عقل هست که تشخيص دهيم در شرايط امروزی کشور و منطقه هرگونه نا امنی و آشوب به زيان ملت تمام می شود و آن قدر تجربه اندوخته ايم که کشور را به ناکجا آبادی ديگر هدايت نکنيم." ، سازمان سوسياليست های ايران به امضاء کنندگان محترم اين " بيانيه " ، پيشنهاد می کند که تا با ارائه برنامه انتخاباتی مشخص و کانديدايی متشخص ، پايدار و با استقامت در مبارزه انتخاباتی شرکت نموده و از اين طريق به بسيج و سازماندهی نيروهای آزاديخواه و مخالف حاکميت استبدادی بپردازند. بنظرما احقاق حقوق پايمال شده مردم توسط هيئت حاکمه جمهوری اسلامی، ميبايستی به محور اصلی اين برنامه انتخاباتی مبدل گردد.

بنظر ما ، تغييرآن بخش از  اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی،که  منجر به پايمال شدن حقوق مردم شده و می شوند و در مغايرت با اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار دارند،میبايستی  در رأس برنامه انتخاباتی  امضاکنندگان اين بيانيه  قرارگيرد.

بنا براين ، کانديدای رياست جمهوری اين گروه  بايد فردی باشد که از يک سو، اعتقادی عميق به مفاهيم پايه ای ذکر شده دراين بيانيه را داشته باشد ودر حين حال استقامت و پايمردی لازم برای اجرای اين تغييرات وتوان روياروئی با مشکلات جنبی با آنرا نيز دارا باشد .

بازهم بنظرما بايستی که " هيئتی"  برای تدوين دقيق برنامه انتخاباتی و تعيين مناسبترين کانديدا و همآهنگی و رهبری مبارزات انتخاباتی تعيين گردد. ...»

بتاريخ 22/12/1383 ، 12/3/2005 

به نقل از سايت سازمان سوسياليست هاي ايران ـ ادامه مطلب در 
www.ois-iran.com/pdf-211.pdf

© - 2005 - ois 

 


بيانيه سازمان‌های جبهه ملی ایران برونمرز

در استقبال و حمايت از بيانيه ٥٦٥ نفر

 

·  هموطنان متعهد، با دید های عقيدتی متفاوت، گروهی که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب مملکت جضور دارند، در نقش "دادستانان ملی" در برابر استبداد مذهبی حاکم درون کشور قدعلم نموده‌اند و خواسته‌های بحق مردم  ايران، را شجاعانه و بی‌پروا در جلوی "صاحبان قدرت"  بيان  داشته‌اند.

·   اين وظيفه ما فعالان  سياسی و جمهوریخواهان است که از  يکسو برای تحقق  اين  خواسته‌ها و بميان  مردم بردن آنها از  هيچ اقدامی کوتاهی  نکنيم  و همچون آنان در جهت فرو  ريختن  ديوار فاصله‌ها گام  برداريم.

 

 

در استقبال و حمایت از "بیانیه تحلیلی ٥٦٥ نفر از اندیشمندان، فعالان سیاسی و دانشجوئی ایران" با ندای:" بپا خیزید و مقاومت کنید! "

بیانیه ٥٦٥ نفر از اندیشمندان و فعالان سیاسی درون کشور ندای "بپا خیزید و مقاومت کنید!" به روشنفکران و فعالین سیاسی درون و برون کشور بشمار می‌رود. ...

بتاريخ 6/3/2005 

به نقل از سايت جبهه ملي ايران ـ شاخه آمريکا  ادامه مطلب در 

http://www.jebhemelli.net/htdocs/statements/2005/INF_Ab_Statement_565.htm

© - 2005 - ois 

 

 


با شما همراهيم
پيرامون "بيانيه تحليلي جمعي ازانديشمندان، فعالان سياسي و دانشجويي ايران"

 محمد اعظمي

 

 • اين بيانيه که به زبان و کلام افرادي تنظيم شده است که در درون جامعه با هويت و آدرس مشخص زندگي مي کنند، دادخواستي است عليه رژيم جمهوري اسلامي ايران. سندي است که درآن کارنامه بي لياقتي ها، اجحافات و زورگوئي هاي حکومت برملا شده است وسراپاي رژيم زير سئوال رفته است. در اين سند که رنگارنگي هويت امضاء کنندگان آن چشم گيرو تقريبا نوين است، حکومت را در بن بست مي داند وخواستار گردن نهادن به راي و اراده مردم و اداره کشور برپايه اعلاميه جهاني حقوق بشر وميثاق هاي دوگانه الحاقي ومنشور ملل متحد است. اين بيانه قابل پشتيباني است
  بتاريخ 13/12/1383 ، 3/3/2005 

  به نقل از سايت عصرنو ـ ادامه مطلب در
  http://www.asre-nou.net/1383/esfand/13/m-aazami.html

 •  

 • © - 2005 - ois

 

 


اعلاميه هيئت سياسی – اجرائی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون " بيانيه تحليلی جمعی از انديشمندان و فعالان سياسی و دانشجوئی ايران"

پشتيبانی و همراهی با حرکت فعالين سياسی داخل کشور


هيئت سياسی – اجرائی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
۱۳ اسفندماه ۱۳۸۳

به نقل از سايت سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت


http://www.fadai.org/message/unicode/el131283.htm

© - 2005 - ois

 

 

بسوی يک جمهوری واقعی

در همراهی با آزادی خواهان درون کشور

 • ساختار حکومت و قانون اساسی آن بايد برآمده از رای و اراده مردم و مطابق با موازين جهانی حقوق بشر باشد.
  شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
  بتاريخ 13 /12/1383
    
  به نقل از سايت عصرنو
  http://www.asre-nou.net/1383/esfand/14/m-etehadejom.html

 •  

 • © - 2005 - ois

 

 

حرکت هاي اميد بخش

وبازهم بر خورد آقاي کشتگر!

کوروش گلنام

بتاريخ 13/12/1383 ، 3/3/2005  

به نقل از سايت عصرنو
http://www.asre-nou.net/1383/esfand/19/m-golnam.html

 

© - 2005 - ois

 

 

با آزادي خواهان داخل کشور هم صدا شويم
در باره بيانيه تحليلي جمعي از انديشمندان ، فعالان سياسي ودانشجوئي ايران

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن ابراز خشنودي از انتشار اين بيانيه، پشتيباني خود از خواست اصلي آن يعني نفي استبداد واستقرار دموکراسي را اعلام داشته، همه جمهوري خواهان را فرا مي خواند که با هرچه پرطنين کردن صداي آزادي خواهان داخل کشور، براي استقرار يک جمهوري متکي به اراده مردم که در آن همه شهروندان آزادانه در سرنوشت خويش مشارکت داشته باشند و دين و هرنوع ايدئولوژي از قدرت جدا باشد وهر گونه تبعيض بر پايه مليت ، جنسيت ، نژاد و مذهب رخت بر بسته باشد، صفوف خويش را فشرده کنند

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
بتاريخ 13/12/1383 ، 3/3/2005 

به نقل از سايت اخبار روز ـ ادامه مطلب در
http://www.etehadefedaian.org/?page=article&nid=165

© - 2005 - ois

 

 

بود آيا ... ؟
به بهانه انتشار بيانيه تحليلي انديشمندان ، فعالان سياسي و دانشجويان ايراني 
منوچهر فاضل
چهاردهم اسفند ماه يکهزاروسيصوهشتاد و سهرن

http://www.asre-nou.net/1383/esfand/18/fazel.pdf

 

© - 2005 - ois

 


بيانيه فعالان سياسى و اجتماعى در باره لزوم دگرگونى در ساختار حكومتى ايران و گفتگويى با پرويز ورجاوند از «جبهه ملى ايران

 

 

به مناسبت نزديك شدن موعد برگزارى انتخابات بيش از ۵۵۰ تن از فعالان سياسى، اجتماعى و دانشجويى ايران بيانيه‌اى منتشر كرده‌اند با عنوان ”به راى و اراده ملى گردن بگذاريد“. در اين بيانيه پس از بررسى مستند به آمار بحران سياسى و اجتماعى در ايران و هشدار نسبت به در خطر بودن تماميت ارضى و استقلال آن برقرارى مردم‌سالارى واقعى و گنجاندن اصول حقوق بشر در قانون اساسى ايران به عنوان راه حل اساسى براى برون‌رفت از بحران كنونى دانسته شده است.

حدود سه ماه و نيم بيشتر به برگزارى انتخابات رياست جمهورى ايران باقى نمانده است. با توجه به تجربه سال پيش انتخابات شوراها و مجلس هفتم شوراى اسلامى كه در آن مردم تنها به طور بسيار محدود شركت كردند و اكثريت نامزدهاى اصلاح‌طلبان را شوراى نگهبان قانون اساسى از شركت در آن محروم كرد، باز هم مسئله حق انتخاب مردم و نقض آن در ايران مطرح است. هم اكنون تلاش نامزدهاى انتخاباتى حكومتى براى برانگيختن مردم به شركت در راى‌گيرى جريان دارد و اين در حالى است كه به گفته بسيارى از ناظران سياسى نمى‌توان گفت كه مردم روحيه شركت گسترده در انتخابات را دارا هستند.

به مناسبت نزديك شدن موعد برگزارى انتخابات بيش از ۵۵۰ تن از فعالان سياسى، اجتماعى و دانشجويى ايران بيانيه‌اى منتشر كرده‌اند  با عنوان ”به راى و اراده ملى گردن بگذاريد“.  از جمله امضاكنندگان اين بيانيه اعضاى دفتر تحكيم وحدت و اعضاى احزابى چون جبهه ملى، حزب ملت ايران، حزب مردم ايران و برخى از چهره‌هاى سرشناس ملى مذهبى هستند.

امضاكنندگان بيانيه با عرضه آمار و شواهد سخن از در خطر بودن استقلال و تماميت ارضى ايران به ميان مى‌آورند ونسبت به وضعيت بحرانى‌اى كه ايران هم‌اكنون به خاطر نابسامانيهاى اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى با آن روبروست هشدار مى‌دهند. آنها از ناتوانى حكومت جمهوري اسلامى در حل مشكلات عديده كشور در طول نيم قرن برقرارى‌اش مى‌گويند. به انتصابى بودن حاكميت  و انحصار قدرت مى‌پردازند و معتقدند كه نقش رييس جمهور در اوضاع كنونى به سطح يك تداركاتچى مراكز قدرت و نهادهاى غيرانتخابى سقوط خواهد كرد.

از نظر امضاكنندگان بيانيه راه نجاتى كه براى ايران از اين وضعيت وجود دارد گردن نهادن به راى و اراده ملى، يعنى برقرارى نظامى است كه مردم‌سالار باشد و شايسته‌سالار و ساختار قدرت حكومت، اداره امور كشور و روابط بين‌المللى آن همچون ديگر كشورهاى پيشرفته جهان بر پايه اعلاميه جهانى حقوق بشر قرار گيرد.

كيواندخت قهارى

 • گفتگوى داود خدابخش با پرويز ورجاوند، عضو هيئت اجرائيه‌ى جبهه ملى ايران

 • پرويز ورجاوند: ”يك دگرگونى بنيادى ضرورت عاجل دارد.”

دويچه وله: آقای ورجاوند بيانيه‌ی تحليلی جمعی از انديشمندان، فعالان سياسی و دانشجويان ایران با امضای تاکنون ۵۶۵ نفر انتشار پيدا کرده است. در اين بيانيه به بحران همه جانبه ی ملی و بين المللی اشاره شده است. شما نيز، يکی از امضاکنندگان آن هستيد. از نظر شما راهکار عملی برای برون رفت از اين بحران همه جانبه در ايران چيست؟

 

 

© - 2005 - ois

 

بيانيه اخير و پيش زمينه های گذار مسالمت آميز به دموکراسی

بيانيه اخير جمعی از فعالان سياسی و فرهنگی ايران، در کنار ديگر کارکردهای مثبت خود، در ارتقاء اپوزيسيون ايرانی به آلترناتيو نيز نقشی کارساز ايفاء خواهد کرد
امضاء کنندگان اين بيانيه به گرايش های متنوع جامعه ما، از لبيرال های لائيک و ناسيونالست ها تا ليبرال های مذهبی و چپ ها تعلق دارند. اين بيانيه بيش ترين گرايش های دموکرات جامعه ما را در بر گرفته است و از اين روی نيز می تواند گامی مهم در ارتقاء اپوزيسيون به آلترناتيو و اتحاد عمل گرايش های گوناگون اپوزيسيون ارزيابی شود

 بتاريخ 14/12/1383 ، 4/3/2005 

فرج سرکوهی

 


به نقل از سايت اخبار روز ـ ادانه مطلب در

http://www.iran-chabar.de/1383/12/14/sarkoohi831214.htm

 

© - 2005 - ois

 

بيانيه ۵۶۵ فعالان سياسی چرخشی جدی در توازن قوای سياسی ايران
و پاسخی در خور به امضا کنندگان فراخوان ملی

 

ترکيب نيروهای امضا کننده بيانيه نمايانگر چرخش و همسوئی جدی نيروهای سياسی و دموکراسی خواه و گوناگون ايرانی است. ريزش نيرو در ميان نيروهای راست بنفع نيروهای مترقی و مردمی که از ديرباز شروع شده بود در پروسه تکوين خود بدينجا رسيد که امروز نيروهای اعم از ملی ـ مذهبي، ملی، چپ و ليبرال را در کنار هم قرار داده

ويکتوريا آزاد


Vazad6321@hotmail.com
 

بتاريخ 14/12/1383 ، 4/3/2005 

 

به نقل از سايت اخبار روز

 

http://www.iran-chabar.de/1383/12/14/azad831214.htm

 

© - 2005 - ois

 

 

پشتيبانی از بيانيه تحليلی ۵۶۵ تن از انديشمندان، فعالان سياسی و دانشجوئی ايران!

اين موضع گيريها حاکی از آن است که مبارزه نيروهای سياسی در داخل و خارج از کشور در راستای مشترک جريان می يابد و زمينه را برای پيوند نزديک بين آندو فراهم ميسازدجمعه 14 اسفند ١٣٨٣ – ۴ مارس 2005

داوود نوائيان
سخنگوی کانون پژوهش فرهنگ ايران در يوته بوری - سوئد
عضو هيئت مديره مدرسه عالی در آنگرد
- سوئد

navaian@hotmail.com

چهاردهم اسفندماه ۱۳۸۳
گوتنبرگ / سوئد
به نقل از سايت اخبار روز

http://www.iran-chabar.de/1383/12/14/navaian831214.htm

 

© - 2005 - ois

 

داود هرميداس باوند
اتمام جحت خردمندانه و مسالمت آميزبا حاكمان انتصابى

پرسش : مهيندخت مصباح

دويچه وله: آقای باوند، آيا بيانيه ی تحليلى اخير را می توان اتمام حجتی با حاکمان انتصابی تلقی کرد؟
4/3/2005 
به نقل از سايت راديو صداي آلمان

http://www2.dw-world.de/persian/interviews/1.127428.1.html

© - 2005 - ois


مجيد حاجى‌بابايى/”وظيفه‌ى ملى خود مى‌دانيم به بحران‌ها اشاره كرده و در جهت رفع آنها بكوشيم.”

بحران ملى و بين‌المللى در نظام جمهورى اسلامى به حدى رسيده كه نزديك به ششصد تن از فعالان سياسى، اجتماعى و علمى كشور طى يك بيانيه‌ى تحليلى بى‌سابقه به انتقاد همه‌سويه از نظام حكومتى پرداخته و خواستار تغييرات ساختارى در نظام حاكم بر كشور شده‌اند. يكى از امضا‌كنندگان مجيد حاجى‌بابايى، عضو شوراى مركزى «دفتر تحكيم وحدت» است كه صداى آلمان در اين زمينه گفتگويى با او داشت.

گفتگو: داود خدابخش

دويچه وله: آقای حاجی بابايی، بيانيه‌ی تحليلی جمعی از انديشمندان، فعالان سياسی، اجتماعى و دانشجويى ايران با امضای تاکنون ۵۶۵ نفر انتشار پيدا کرده است. در اين بيانيه به بحران همه جانبه‌ی ملی و بين المللی در ايران اشاره شده است. شما نيز يکی از اين امضاکنندگان هستيد. انتشار اين بيانيه به چه مناسبت بوده است؟

مجيد حاجی بابايی: همانطور که می‌دانيد در آستانه‌ی انتخابات رياست جمهوری ايران هستيم و کشمکش زيادی بين جناح‌های مختلف سياسی وجود دارد. يک نقطه‌ی مشترک بين همه‌ی تحليل‌هايی که وجود دارد و افراد حاضر در صحنه‌ی سياست ايران، حتا آنهايی که در درون چارچوب‌های قانون اساسی موجود و ساختار سياسی و حاکميت فعاليت می‌کنند، وجود بحران‌های جدی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سياسی و اقتصادی است و ناکارآمدی‌هايی که در حال حاضر جامعه‌ی ما به دليل وجود قانون‌های محدود و بسته با آنها مواجه است. بطوری که حتا يکی از کانديداهای رياست جمهوری را که منتخب اصلاح‌طلبان است را می‌بينيد که برای اولين بار به صراحت می‌گويد که در قانون اساسی باید تغييرات و اصلاحاتی وارد آيد. درحاليکه تا قبل از آن آقای خاتمی در سال ۱۳۸۰ در دانشگاه «تربيت مدرس» در مورد تغيير قانون اساسی گفته بود که اين خيانت است. اين نشان می‌دهد وقتی بر روی وجود بحران‌های درون جامعه ی ما يک اجماع وجود دارد، می‌بايستی يک راهکار مشخص و تحليلی مشخص  از اين بحران‌ها ارائه شود. جمعی از فعالان سياسی داخل کشور و دانشجويان به اين نتيجه رسيده اند که تحليل خودشان را درخصوص این بحران‌هايی که وجود دارند، در قالب يک بيانيه‌ی مشترک بيان کنند تا اين بيانيه‌ی مشترک سرآغازی باشد برای ادامه‌ی اين مسير و ارائه‌ی تصميم‌های بعدی که لازم است در اين چارچوب ارائه شوند. این تقريبا ضرورت‌هايی بود که باعث شد تا بيانيه‌ای از سوی اين جمع منتشر شود.

دويچه وله: حال از نظر شما راهکار عملی برای برون رفت از اين بحران همه جانبه در ايران چيست


مجيد حاجي بابايي  
4/3/2005
به نقل از راديو صداي آلمان ـ دويچه وله ـ ادامه در 

http://www2.dw-world.de/persian/iran/aktuelle_berichte/1.127456.1.html

© - 2005 - ois

 

  

علي کشتکر
  ضرورت ادبيات، راه و شعارمشترك در داخل و خارج كشور در مصاف با استبداد

طى سه روزى كه از انتشار بيانيه صريح اللحن صدها شخصيت دانشگاهى، سياسى و اجتماعى در زمينه بحرانهاى موجود در كشور و اتمام حجت با حاكمان انتصابى ميگذرد، گروهها و تحليلگران زيادى در خارج از كشور همبستگى خود را با امضاء كنندگان اين بيانيه اعلام كرده اند. على كشتگر ساكن پاريس از لزوم تلاش براى تشكيل يك ائتلاف ملى براى پيكار با استبداد سخن ميگويد.

 مصاحبه: مهيندخت مصباح

دويچه وله: آقاى كشتگر به عقيده شما اين بيانيه تا چه اندازه ميتواند به تحكيم مناسبات و تلاشهاى مشترك اپوزيسيون درون مرز و برون مرز كمك كند؟

5/3/2005 
به نقل از سايت راديو صداي آلمان ـ ادامه در

http://www2.dw-world.de/persian/iran/aktuelle_berichte/1.127456.1.html

© - 2005 - ois

 

 

دعوت به انزواي بيشتر

آرشين ايراني

تلاش­ها و اقدامات روزافزون فعالان سياسي در داخل و خارج از كشور در يك سال اخير نشان­دهنده­ي درك وضعيت نابسامان فضاي سياسي ايران و لزوم تكاپو براي بهبود اين شرايطِ به شدت نگران­كننده است. صدور بيانيه­هاي دسته­جمعي در داخل و تشكيل اتحادهاي دمكراتيك در بيرون از كشور از جمله اقداماتي است كه اخيراً از سوي آزادي­خواهان ايراني رونق گرفته است. آخرين مورد از اين نوع اقدامات، بيانيه­اي از سوي بيش از پانصد تن از فعالان سياسي در ايران است كه خواستار گردن نهادن حكومت به رأي و اراده­ي ملي هستند

دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۳ - ۷ مارس ۲۰۰۵
به نقل از سايت عصر نو ـ ادامه در 

http://www.asre-nou.net/1383/esfand/17/m-arshin.html

 

 © - 2005 - ois

 

حرف تازه؟!

بيانيه دست رد می زند بر سينهء راه حل های "زنده باد..." و "مرگ بر..." و جنجال آفرينانی که حالا اگر نه به ظاهر، به معنا، شيخ و شاه می خواهند، يا آرزو می کنند خود معجزه گر باشند و پيامبر و منجی شوند. بيانيه گامی است نو برای گشودن مشگل. گامی است فراتر از شعار دادن و نسخه پپپيچيدن. دموکراسی را از "فردا" شروع نمی کند. گامی است که امروز و اينجا برای همگامی انديشمندان زمينه چينی می کند

نسرين بصيری - برلين

 

دوشنبه ١۷ اسفند ١٣٨٣ – ۷ مارس ٢٠٠۵ 

به نقل از سايت اخبار روز

 

http://www.iran-chabar.de/1383/12/17/basiri831217.htm

 

© - 2005 - ois

 

 

گفتگوی "ايران امروز" با شماری ‌از فعالان سياسی درباره بيانيه ٥٦٥ نفره

چالش سرنوشت‌ساز با استبدا ديني

·  فرخ نگهدار: چنانچه  حاميان ببيانيه موفق شوند برای پيگيری مطالبات خود پيرامون چهره‌ای ملی متحد شوند و او را به عنوان نامزد خود به  ميدان  انتخابات آتی بفرستند بيگمان صحنه سياسی کشور از بنياد دگرگون خواهد شد.

·  دكتر باقرزاده: صدور اين بيانيه در فاصله سه ماه از پخش فراخوان رفراندوم كه هدف‌های مشابهی را دنبال می‌كند از رشد فرهنگ همكاری و همآوايی برای استقرار دموكراسی در ايران حكايت می‌كند.

·  دكتر جوشنی: بيانيه  فراخوانی است به همه آنهايی که دلسوز اين  آب و خاک هستند و هشدار مسئولانه‌ای به حاکميت جمهوری اسلامی.

 

Sun 06.03.05 | 2:15
به نقل از سايت ايران امروز

http://politic.iran-emrooz.de/more.php?id=11344_0_11_0_M

 

© - 2005 - ois

 

 

مهدي فتاپور
ف ـ تابان
بيانيه‌ى تحليلى، اتحادى جديد با خواستى قاطع

در حاليكه جمهورى اسلامى ايران در عرصه‌ى بين‌المللى دست به گريبان بحران اتمى و انزواى سياسى است، در عرصه‌ى ملى حاكميت شريعت اسلامى جامعه را بسوى بحران‌هاى فراگير سياسى‌، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى سوق داده است. بحرانى كه در بيانيه‌ى تحليلى ۵۶۵ نفر از فعالان سياسى، اجتماعى و فرهنگى اخيرا انتشار يافته در ايران، امضاكنندگان آن خواستار تغييرات ساختارى از جمله تغيير قانون اساسى كشور شده‌اند. در اين زمينه صداى آلمان نظر دو تن از فعالان سياسى، آقايان مهدى فتاپور، عضو هيأت اجرائيه‌ى اتحاد جمهوريخواهان ايران و فواد تابان، كوشنده سياسى را پرسيد.

داود خدابخش

بيانيه‌ى تحليلى كه اخيرا با امضاى ۵۶۵ نفر از فعالان سياسى، اجتماعى و علمى كشور در ايران انتشار يافته است، به نارسايى‌هاى شديد در حفظ و دفاع از منافع ملى و بين‌المللى حاكمان جمهورى اسلامى ايران اشاره مى‌كند و سياست‌هاى حكومت ايران را تنش‌آفرين خوانده، بطوريكه منافع ملى را به خطر افكنده‌اند. به اعتقاد اين بيانيه كشور ايران از لحاظ سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى يكى از سخت‌ترين دوره‌هاى بحرانى حيات تاريخى خود را مى‌گذراند.

در اين بيانيه آمده كه در آغاز بيست‌وهفتمين سال انقلاب، انقلابى كه با نويد استقلال، آزادى و عدالت اجتماعى تحقق يافت، مردم ايران هنوز با ابتدايى‌ترين حقوق خود دست به گريبان‌اند.

در اين زمينه مهدى فتاپور، عضو هيأت اجرائيه‌ى «اتحاد جمهوريخواهان ايران» معتقد است كه اين بيانيه يكى از مهم‌ترين رويدادهاى سياسى طى دهه‌هاى گذشته در ميان نيروهاى اپوزيسيون ايران بوده است:

6/3/2005  
 به نقل از سايت راديو آلمان ـ دويچه وله ـ ادامه در 

http://www2.dw-world.de/persian/interviews/1.127609.1.html


© - 2005 - ois

 

 

 

گفتگوی "ايران امروز" با شماری ‌از چهره‌های فرهنگی سياسی درباره بيانيه ٥٦٥ نفره

ايران آبستن تحولات ساختارشكن است

 

 • دكتر كاظم علمداری: معتقدين به دمكراسی و جمهوری واقعی بايد در فكر سازماندهی خود و ايجاد بلوك‌های جديد و مستقل قدرت در ايران باشند

 • دكتر اكبر مهدی: اين "بيانيه" ، آن "رفراندوم" و "پيشنهادهای اميرانتظام" هر سه هدف‌های يكسانی دارند

 • فرزانه عظيمی: معرفی يك نامزد رياست جمهوری، در حاليكه مراكز اصلی قدرت دست نخورده باقی بمانند، تغييری در شرايط نخواهد داد

  Sun 06.03.05 | 23:27 
  به نقل از سايت ايران امروز

 • http://politic.iran-emrooz.de/more.php?id=11360_0_11_0_C

  © - 2005 - ois

   

   

  بنام مردم،بدون مردم
  تقي روزبه

      7.03.05-17.12.83
  به نقل از سايت راه کارگر

  http://www.rahekargar.net/maghalat/032005/fara_name.html

   

  © - 2005 - ois

   

   

  گروه کار سياسي –  جمهوريخواهان دمکرات ولائيک

  ضرورت گذار از استبداد ديني به جمهوريت ودمکراسي کلام مشترک ماست !

  در همبستگي با بيانيه پانصد وشصت و پنج تن از جمهوريخواهان داخل کشور

  ده مارس دو هزار و پنج – بيست اسفند يکهزار و سيصد و هشتاد وسه  
  به نقل از سايت عصرنو

  http://www.asre-nou.net/1383/esfand/20/m-jom-l.html

   

  © - 2005 - ois

   


  گفتگوی "ايران امروز" با شماری از چهره‌های سياسی درباره بيانيه ٥٦٥ نفره

  جهان ناظر بر اعمال حکومت ایران و مدافع جنبش دموکراسی در ایران است

   

  ● مهدی تهرانی: "فراخوان رفراندوم" ميان اپوزيسيون دموكرات داخل و خارج فاصله انداخت، اما اين "بيانيه" در پی‌ هماهنگی ميان داخل و خارج است.
  ● احمد زيدآبادی: انتظار ارائه راه‌كار از اين بيانيه غيرواقع‌بينانه است. در ايران اكنون بحث بر سر اين است كه با پديده انتخابات چه بايد كرد. آيا می‌‌توان انتخابات را به فرصت تبديل كرد؟ يا بايد از آن كناره گرفت و آن را تحريم كرد؟
  ● مليحه محمدی: «سیاست در جامعه ما و در میان اپوزیسیون بخصوص، همیشه از طرح خواسته‌های بزرگ، کلی و آرمانی رنج برده است.

   

  Tue   08 03 2005   2:25 
  به نقل از سايت ايران امروز

  http://politic.iran-emrooz.info/index.php/politic/more/9104/

  © - 2005 - ois

   

   

  در حاشيه اعلاميه تحليلی ۵۶۵ تن از فعالين سياسی
  جنبش های اجتماعی و سياسی و جنبش زنان کجا به يکديگر می پيوندند

   

  کمتر از ده درصد امضاکنندگان بيانيه را زنان تشکيل می دهند و در بين امضاکنندگان فعالين سکولار جنبش زنان غايبند. اين امر با توجه به عدم پرداختن به مسائل زنان در بيانيه ای که يکايک مولفه های بحران اجتماعی را برشمرده است، به روشنی نشان از عدم پيوند اين حرکت با خواست های زنان و با جنبش زنان دارد که اين خود يکی از کاستی های بزرگ آن است
  جنبش زنان برای تاثيرگذاری بيشتر راهی بجز شرکت در همين حرکت‌ها که عمدتا تفکر مردسالار بر آن غلبه دارد، ندارد. فقط با مشارکت در حرکت هايی که پتانسيل تغييرات مثبت دارند و تلاش برای تغيير و پيوند با اين حرکت هاست که زنان خواست های خود را سراسری مي‌کنند و دستيابی به آن را امکان پذير مي‌سازند

  شهلا فريد


  چهارشنبه ١۹ اسفند ١٣٨٣ – ۹ مارس ٢٠٠۵ 
  به نقل از سايت اخبارروز

   

  http://www.iran-chabar.de/1383/12/19/farid831219.htm

   

  © - 2005 - ois

   

   

  گفتگوی "ايران امروز" با شماری از چهره‌های سياسی درباره بيانيه ٥٦٥ نفره

  جنبش دموکراسی نیازمند رهبری است


 • امير مومبينی: به جای صرف نیرو در یک بازی بی‌نتیجه برای دادن یک کاندیدای مشترک مستقل، ما باید نیروی خود را برای تعیین یک ترکیب رهبری برای جنبش صرف کنیم.

 • دكتر گنچ‌بخش: بيانيه سیاست معتدل، منظم و پیوسته را برای رسیدن به دموکراسی طرح می‌کند.

 • دكتر نسرین بصیری: بیانیه بر سینهء راه حل‌های "زنده باد..." و "مرگ بر..." دست رد می‌زند.

 •  

  Wed 09.03.05 | 1:15 
  به نقل از سايت ايران امروز

  http://politic.iran-emrooz.de/more.php?id=P11407_0_11_0

   

  © - 2005 - ois

   


  نکاتی چند درباره بيانيه 565 نفره

  واهيک کشيش زاده
  به نقل اط سايت اتحاد حمهوريخواهان ايران

  http://jomhouri.com/a/03art/002978.php

   © - 2005 - ois

   

   

   

  "جمهوری واقعی" به طرح رفراندوم تكامل می‌دهد

  بيانيه ٥٦٥ نفر كه می‌توان آن را بيانيه‌ی "جمهوری واقعی" ناميد، حركتی است كه شكست جنبش اصلاحات را جمع‌بندی می‌كند و آلترناتيو جنبش ملی را می‌پذيرد.
  ● ما در شرايط موجود در هيچ برنامه حمايت جناحی و كانديداتوری شركت نمی‌كنيم و خواست ما اين است كه رفراندوم برای تغيير قانون اساسی موجود زير نظارت سازمان ملل تحقق بيابد تا بتوانيم به ارائه كانديداهای قوی‌تری كه سخنگوی يك جمهوری واقعی باشند، اقدام كنيم.

  ناصر كاخساز
  Wed   09 03 2005   23:57

  پنجشنبه ٢٠ اسفند ١٣٨٣
  به نقل از سايت اتحاد حکهوريخواهان ـ ادامه در

  http://jomhouri.com/a/03art/002989.php


  © - 2005 - ois

   

  565 فعال سياسي :

  گامی ديگر در فرايند «محاصره مدنی»  

  • بيانيه‌ای که اخيرا ً از سوی ۵۶۵ کوشنده سياسی زير عنوان «‌به رأی و اراده ملی گردن بگذاريد» صادر شده، حاکی از تلاش جديدی در راستای گشايش فضای سياسی کشور است. اين حرکت که بدنبال طرح فراخوان رفراندوم قانون اساسی (در آذر ماه) ارائه مي‌گردد، در شرايطی که حاکميت در سطح جهانی و منطقه‌ای بشدت زير فشار قرار گرفته، مي‌تواند در ادامه و تکميل خود حکومت را به عقب نشينی وادار کند

  • بيانيه ۵۶۵ تن شور و تحرکی را در جامعه سياسی ايرانی برانگيخته است. کارکرد اصلی اين عمل در مقطع کنونی ابراز مقاومت در برابر حاکميت، هويت بخشی به اپوزيسيون داخل و اميد آفرينی برای عامه مردم مي‌باشد. اين بيانيه تنها در تداوم خود و سازمان‌يابی است که مي‌تواند تأثيری دگرگون کننده در عرصۀ سياست ايران داشته باشد؛ درغيراينصورت، حتی تأثير مقطعی «فراخوان رفراندوم» را نيز نخواهد داشت

  دکتر مهرداد مشايخي
  به نقل از سايت اخبارروز  

  پنجشنبه ٢٠ اسفند ١٣٨٣ – ١٠ مارس ٢٠٠۵ 

  http://www.iran-chabar.de/1383/12/20/mashayekhi831220.htm

   

  © - 2005 - ois

   

   


  چه بايد کرد ؟

  • دادن بيانيه و جمع آوري بي خطر امضا در خارج و بعضا در داخل (که گويا به ادبيات مبارزاتي عده اي تبديل شده است ) بدون دادن راه حل مشخص خطاست ، حال چه از نوع رفراندمي اش باشد چه از نوع دادن بيانيه هاي مختلف و تشويق به شرکت يا تحريم انتخابات
   مجيد آژنگ

   بتاريخ 21/12/1383 ، 11/3/2005
   به نقل از سايت عصر نو ، ادامه در

  http://www.asre-nou.net/1383/esfand/21/m-majid.html

  © - 2005 - ois

   

   

  گفتگوی "ايران امروز" با شماری از چهره‌های سياسی درباره بيانيه ٥٦٥ 

  به یک نیروی سازمان دهنده احتياج است


 • مسعود بهنود: چرا در خارج از كشور كاری، فراتر از صدور بيانيه و انتشار مقاله، صورت نمی‌گيرد؟

 • بابك اميرخسروی: اوضاع مساعد جهانی و حمایت آشکار آن‌ها از جنبش آزادی و دموکراسی خواهی مردم ایران شرایط برای برداشتن گام‌های عملی برای ایجاد یک مرکزیت را از هر لحظه فراهم‌تر ساخته است

 • مريم سطوت: متاسفانه اپوزيسيون در خارج از کشور هنوز قادر نگرديده بر مشکلات دراز مدت خود غلبه کند و در زمينه‌های مشترک هم آهنگی و همسويی پديد آورد.

 •  

  Thu 10.03.05 | 11:18
  به نقل از سايت ايران امروز

  http://politic.iran-emrooz.de/more.php?id=P11436_0_11_0

   

  © - 2005 - ois

   

   

  فراخوان رفراندم و بيانيه ۵۶۵ نفر

  سلسله رويدادهاي مثبت مبارزاتي اين چند ماهه ايرانيان براي رهايي از حاکميت "ج" اسلامي و برپايي حکومتي مردمي و قانونمند، چون دانه هاي زنجيري بهم پيوسته است. نمي توان از پذيرش اين نکته سر باز زد که بيانيه تازه، تداوم فراخوان برگزاري رفراندم است

  کوروش گلنام


   شنبه ٢٢ اسفند ١٣٨٣ – ١٢ مارس ٢٠٠۵

  به نقل از سايت اخبارروز

   

  http://www.iran-chabar.de/1383/12/22/golnam831222.htm

   

  © - 2005 - ois


   

   

  گفتگوی "ايران امروز" با شماری از چهره‌های سياسی درباره بيانيه ٥٦٥ نفره

  بايد اذهان مردم را برای یک اقدام ملی آماده نمود

  ● دكتر محسن قائم‌مقام: زنگ خطری را کشیده‌اند، تکانی بمردم وارد آورده‌اند و دنبال آنند که حرکتی آغاز شود. بايد اذهان مردم را برای یک اقدام ملی آماده نمود
  ● علی كشتگر: ادبیات، اندیشه و خواسته‌های بيانيه، فصل مشترک همه جریانات ایرانی آزادیخواه و طرفداران حاکمیت ملی است.
  ● حسين علوی: در مقاطع بحرانی بايد منزه‌جوئی سياسی را به سود مصالح ملی و پيشرفت امر دمکراسی به کنار نهاد و از فرصت‌ها بهره گرفت

   

  بتاريخ 11/3/2005
  به نقل از سايت ايران امروز

  http://politic.iran-emrooz.info/index.php/politic/more/9164/

   

  © - 2005 - ois

   

   

  گفتگوی "ايران امروز" با شماری از چهره‌های فرهنگی و سياسی درباره بيانيه ٥٦٥ نفره

  بايد يک هسته رهبری برای خواست‌های آزادی‌خواهی ايرانيان ايجاد گردد

  نعمت آزرم: من این "بياينه" و "فراخوان امیرانتظام" و "فراخوان ملی رفراندوم" را سه رودبار موازی و برآمده از یک سرچشمه می‌دانم.
  ● دكتر جمشيد اسدی: بايد يک هسته رهبری و چهره‌ای نمايان برای خواست‌های آزادی‌خواهی ايرانيان ايجاد گردد.
  ● جواد طالعی: جنبش اجتماعی ایران، زمانی وارد فاز سرنوشت‌ساز خود خواهد شد که اشکال مبارزه، برای حاکمیت، دشواری‌های جدی بیافرینند.

  .

  Sat   12 03 2005   1:22  
  به نقل از سايت ايران امروز

  http://politic.iran-emrooz.info/index.php/politic/more/9188/

  © - 2005 - ois

   

   

  شهلا فريد
  انتقاد به كمرنگى حضور زنان در بيانيه ۵۶۵ نفره فعالان سياسى اجتماعى

  بيانيه‌اى كه هفته گذشته از سوى ۵۶۵ فعال سياسي، اجتماعي و دانشجويى در ايران منتشر شد و در آن خواست برقرارى شايسته‌سالاري و مردم‌سالارى مطرح گشت، بحث بسيارى را در داخل و خارج كشور دامن زده است. پس از انتشار آن خانم شهلا فريد از فعالان سياسى و حقوق زنان مقيم آلمان با انتشار مقاله‌اى در روزنامه اينترنتي ”اخبار روز“ با عنوان ”جنبشهاى اجتماعى و سياسى و جنبش زنان كجا به يكديگر مى‌پيوندند؟“ از ”حاكم بودن ديد مردانه بر اين بيانيه“ انتقاد كرد. صداى آلمان به خاطر اهميت بررسى بيانيه ياد شده از ديدگاه فعالان جنبش زنان ايران از خانم فريد دعوت به مصاحبه كرده است.

  مصاحبه گر: کيونداخت قهاری

  دويچه وله: خانم شهلا فريد، شما در نوشته ای که در رابطه با بيانيه ی ۵۶۵ تن از فعالان سياسی و اجتماعی ايران در انتقاد به اوضاع ایران در روزنامه ی اينترنتی «اخبار روز» منتشر کرده ايد، به نکاتی اشاره کرده ايد که به نظر شما نويسندگان بيانيه به آن توجه نداشته اند. پيش از اينکه در اين باره صحبت کنيم ،نخست مايليم ارزيابی کلی شما را از اين بيانيه بدانيم

  11.03.2005   
  به نقل از سايت راديو صداي آلمان

  http://www2.dw-world.de/persian/interviews/1.128541.1.html

  © - 2005 - ois

   


  سندي براي دموکراسي يا سندي براي سازش
  کميته مرکزي سازمان کارگران انقلابي ايران ( راه کارگر )  
  12 مارس 2005 ـ  22  اسفند 1383 
  به نقل از سايت راه کارگر

   http://www.rahekargar.net/elamiye/032005/bayan565.pdf

   

  © - 2005 - ois

   

   

  بيانيه هاي سياسي :

  يک‌ونيم قرن بر مدار بسته استبداد ايرانی!

  آيا اين نگرانی وجود ندارد که در ۵۰ سال آتی نيز کسانی با صدور بيانيه‌های مشابه و آتشين‌تر به همين مسايل امروزی در سرفصل بيانيه‌ها اشاره کرده و فراخوان اتحاد و تغيير ساختار قدرت را سردهند. بياييم در کنار همه استبدادزدايی و مستبدستيزی‌ها، با انديشه‌ها و روحيات استبدادزای رسوب يافته در درون منش ايرانيان نيز بی‌هيچ ابايی به مقابله برخيزيم.

  علي طايفي

  ali_tayefi@yahoo.com
  يكشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۳

   

   

   

  گفتگوی "ايران امروز" با شماری از چهره‌های سياسی درباره بيانيه ٥٦٥ نفره

  برخورد فعال با انتخابات آتی الزامی است

  ● نقی حميديان: انتخابات رياست جمهوری ‌آتی در راه تدارک چهره ملی و بین‌المللی اپوزیسیون ایران، فرصت بسیار مغتنمی است
  ● مهرداد مشایخی: شرکت در انتخابات آتی ما را از هدف دور می‌کند
  ● گودرز اقتداری: باید به یک دعوت عام برای تظاهرات هم اندیشید

  Sun   13 03 2005   10:05  
  به نقل از سايت ايران امروز

  http://politic.iran-emrooz.info/index.php/politic/more/9204/

   

  © - 2005 - ois

   

   

  ضرورت تقويت هر چه بيشتر پروژه ی دمکراسی خواهي

  رفرندام ملی و بيانيه ۵۶۵ فعال سياسی داخل ايران

  • جبنش رفراندم و بيانيه ۵۶۵ آزاديخواه داخل ايران را بايد بر بستر روند پروژه دموکراسی خواهی در ايران ديد و از آنها حمايت کرد محور هر دوی اين بيانيه، فراخوان و تلاش برای استقرار دمکراسی است

  • پروژه ی دموکراسی خواهی يعنی دخالت هرچه بيشتر مردم در سرنوشت خود و از طريق خود، بر اساس اين تعريف است که می توان دموکراسی را يک پروژه راديکال تعريف و برای برقراری آن تلاش نمود

  جلال رستمی

   

   سه شنبه ٢۵ اسفند ١٣٨٣ – ١۵ مارس ٢٠٠۵  
  به نقل از سايت اخبار روز

   

  http://www.iran-chabar.de/Archive/maghale/rostami/rostami831225.htm

   

  © - 2005 - ois

   

   

  گفتگوی‌ "ايران امروز" با شماری از چهره‌های سياسی درباره بيانيه ٥٦٥ نفره

  ضرورت تشکل ملی جديد زير نام مصدق   

  ● مهران براتی: بيانيه تحليلی ٥٦٥ نفر مي‌بايد به بيانيه اعلان تشکل جديد ملی ايران زير نام مصدق تبديل شود.
  ● محسن حيدريان: اگر امضاء كنندگان اين بيانيه بتوانند در فضاي سياسي ماقبل انتخاباتي، يك كنگره ملي با روح همين سخن سياسي بيانيه و تركيب امضاء كنندگان آن بر پا سازند، كمك بزرگي به پيدايش "رای و اراده‌ی ملی" كرده‌اند.
  ● فرهاد روحی: شرکت در هر انتخابي که در آن امکان تأثيرگذاري بر روند تحولات وجود دارد اصل است

  Tue   15 03 2005   13:54
  به نقل از سايت ايران امروز

  http://politic.iran-emrooz.info/index.php/politic/more/9239/

   

  © - 2005 - ois

   

   

  فرصت سياسی مناسب

  آيا حكومت ايران در يافته است كه زمانه تغيير كرده و ديگر به شيوه‌های سابق امكان حكمرانی بر مردم را ندارد؟ يا سران جمهوری اسلامی درك كرده‌اند كه فشار هماهنگ آمريكا و اروپا بر دولت ايران تا رعايت كامل قواعد بين المللی، گشايش فضای سياسی، رعايت حقوق بشر و دست كشيدن از پشتيبانی نيروهائی نظير حزب‌الله و حماس در لبنان و فلسطين ادامه خواهد داشت ؟‌

  رضا چرندآبي


  چهارشنبه ٢٦ اسفند ١٣٨٣

   

   


  نياز جامعه ايران به الگوهاى نوين سياسى

  مهرداد مشايخى

  آخرين مقاله مهرداد مشايخى دكترجامعه شناس و استاد مدعو دانشگاه جرج تاون به بررسى مولفه هايى مى پردازد كه ميتوانند تغييرى در سكون نسبى فعاليت هاى اعتراضى ايجاد كرده و زمينه ساز بهارى سياسى در ايران شوند. دكتر مشايخى در مقاله خود از قهر مردم با سياست ياد كرده و از لزوم تحولى كيفى در ذهنيت سياسى آنها ميگويد.

    مصاحبه: مهيندخت مصباح

  دويچه وله: آقای مشايخی شما از لزوم الگوی سياسی ديگری سخن گفته اید که بهيچوجه گذشته را برای مردمی که از سياست قهر کرده اند، تداعی نکند. سوال اينجاست که چگونه اين الگو را در جامعه ای که هفتاد درصد جمعيتش زير ۳۰ سال است و اپوزيسيونی دارد با متوسط سنی پنجاه که عادتا روشهايی را تکرار می کند، ميتوان ساخت

  16.03.2005 
  به نقل از سايت  راويو صداي آلمان

  http://www2.dw-world.de/persian/interviews/1.129203.1.html

  © - 2005 - ois

   

   

   

  جمعي از فعالان سياسي خارج از کشور

  از بيانيه ٥٦٥ آزاديخواه داخل کشور
  حمايت مي‌کنيم

  ·        ما امضاء کنندگان اين متن، انتشار«بيانيه جمعي از فعالان سياسي و فرهنگِي داخل کشور» را گام مهمي در اين راستا و نشانه اي از آگاهي و مسئوليت پذِيري ملي گرايش‌هاي مختلف آزادي خواهان در ايران براي جستجوِي مشترک راه‌هاي برون رفت از وضع موجود با تکيه بر تجربه‌هاي پشت سر ارريابي مي ‌کنيم.

  ·        ما امضا کنندگان اين متن با توجه به طرح خواست‌هاي مهم اکثريت ملت و جنبش دموکراسي‌خواهي ايران در اين بيانيه، زبان شفاف و به دور از ابهام آن، پِيشِينه اعتمادآفرين بيش‌تر امضاءکنندگان و موقعيت حساس کنوني ايران در بحران‌هاي داخلي و تنش‌هاي بين‌المللي، همه ايرانيان و آزادي خواهان جهان و رسانه‌ها را به پشتيباني فعال از اين بيانيه و دفاع از آزادي و جان امضاء کنندگان آن دعوت مي کنيم.


  چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۳ - ۱۶ مارس ۲۰۰۵  

  به نقل از سايت عصرنو
  http://www.asre-nou.net/1383/esfand/26/m-bayanie.html

  © - 2005 - ois

   

   

  سالی که گذشت

   

  فراخوان رفراندم همچنين زمينه ساز بيانيه گروه ديگری از هم ميهنان انديشمند و کوشنده سياسی، که به "بيانيه ۵۶۵ تن" شناخته شد، را فراهم نمود که خود می تواند سبب همبستگی بيشتر بين کوشندگان و آزاديخواهان ايران شود

  کوروش گلنام

   

  جمعه ٢٨ اسفند ١٣٨٣ – ١٨ مارس ٢٠٠۵ 

  به نقل از سايت اخبار روز

   

  http://www.iran-chabar.de/1383/12/28/golnam831228.htm

   

  © - 2005 - ois

   

   

   

  ضرورت تدوين يک ميثاق و سياست واحد اپوزيسيون در عرصه بين المللی

   

  اکثريت فعالين سياسی و نيروهای اپوزيسيون که همچون اکثريت مردم ايران، جمهوری اسلامی را نفی می کنند، استقلال کشور را پاس می دارند و تحولی بنيادين و استقرار يک نظام دمکراتيک در ايران را پی می گيرند، در عرصه جهانی فاقد سياست و چارچوب های تعريف شده هستند. ما به يک ميثاق عمومی در اين زمينه نياز داريم. عليه حمله نظامی آمريکا، دفاع از حداکثر فشار بين المللی بر جمهوری اسلامي، مخالفت با سياست های مماشات گرانه اروپا در قبال رژيم ايران، از جمله مهمترين مولفه های اين ميثاق است

  Ahmadi8@aol.com

   

  جمعه ٢٨ اسفند ١٣٨٣ – ١٨ مارس ٢٠٠۵ 
  به نقل از سايت اخبار روز

  http://www.iran-chabar.de/1383/12/28/ahmadi831228.htm

   

  © - 2005 - ois

  © - 2005 - ois

   

   

  حسن شريعتمداری، مهدي خانباباتهرانی و فرج   سرکوهی

  بررسي بيانيه تحليلي 565 نفر

  در پالتاک اتحاد جمهوريخواهان ايران

  مهدي خانباباتهراني

  آقاي مهدي خانباباتهراني دور اول سخنان خود را به دقايق کوتاهي محدود کرده و گفت:
  ما امروز مي خواستيم درباره بيانه تحليلي، نتايج حاصله از آن و همچنين وظايفي که به نظر من صادرکنندگان بيانيه در داخل و حمايت کنندگان آن در خارج دارند صحبت کنيم. به نظر من اين وظايف در رابطه با بحراني که جمهوري اسلامي در داخل و خارج با آن روبرو است معني مي يابند.
  من فکر مي کنم کشور ما مرحله بسيار حساسي را از سر مي گذراند و اگر ما نتوانيم در شرايط کنوني يک جنبش همبستگي ملي براي جانشين نظام بحران زده حاضر بوجود بياوريم، بعيد نيست که کشور ما دچار تلاطمات بسيار شود. مسأله ايران نه به خاورميانه بلکه به تمام جهان مربوط مي شود. رژيم در حال حاضر تلاش مي کند تا با مشاطه گري و سرگرم کردن مردم و افکار عمومي و همچنين با مذاکرات پشت پرده مسأله را فيصله دهد. فکر نمي کنم مشکلات ايران درسازش با نظام موجود با ساختار سياسي و حقوق حاضر، بتواند به خروج از بحران بيانجامد.
  نظام مشروعيت خود را از دست داده است و در شرايط کنوني مراجعه به آراي عمومي و تشکيل مجلس مؤسسان يکي از اساسي ترين ضرورت هائي است که کشور ما بايد به آن پاسخ دهد.
  از اين روي بيانيه اي که در ايران به دنبال طرح رفراندوم خارج از کشور صادر شده خود گواه بر اين است که نظام جمهوري اسلامي در بن بستي قرار گرفته است که بسياري از کساني که تا ديروز هم با اين نظام همراهي مي کردند، امروز فرياد مي کشند که رهبران به جاي اينکه به حفظ قدرت و نظام به هر قيمت بيانديشند، به منافع ملي بازگردند و ولايت فقيه را به رأي مردم بگذارند و در تحليل نهايي به يک همه پرسي تن در دهند. البته به باور من استقرار آزادي هاي عمومي طلب شده از جمله گام هائي است که در مسير رسيدن به تصميم نهائي بايد محقق شود.


   سايت کار آن لاين ـ بخش سياست ، ادامه در

  http://www.kar-online.com/siasat/siasat_38.html

  © - 2005 - ois

   

   

   

  اپوزيسيون پاندولی

  • برخورد اپوزيسيون به قضايا و به خصوص قضايای سياسی مبتلابه ايران، پاندولی است. يعنی يک وقت از سوراخ سوزن رد می شود و يک بار ديگر، از يک دروازه پهن و گشاد نمی گذرد

  بهنام حشمت


  پنجشنبه ۴ فروردين ١٣٨٣ – ٢۴ مارس ٢٠٠۵ 

  به نقل ازسايت اخبار روز

   

  http://www.iran-chabar.de/1384/01/04/heshmat840104.htm

   

  © - 2005 - ois

   

  نقش زنان درطرح فراخوان، و بيانيه ۵۶۵  کوشنده سياسی

   


  تحولات سياسی – اجتماعی در دنيای امروز از جمله تغيرات بنيادی در افغانستان، عراق، اوکراين، شدت گرفتن بحران و فشارهای بين المللی به رژيم جمهوری اسلامی و خطر مصالحه قرار دادن منافع ايران در مذاکرات پيرامون مسايل هسته ای، وضع نابسامان اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی داخلی ايران، شرايطی را فراهم آورده که اپوزيسيون از حالت رخوت سياسی بيرون آمده و بسوی راهگشايی های سياسی رهنمون گردد. بيانيه ی 565 فعال و کوشنده سياسی با عنوان "به رای واراده ملی گردن بگذاريد" بدنبال طرح فراخوان ملی برگزاری رفراندم نشان از شروع چنين راه گشايی های سياسی ميدهد

   

   دکتر شهلا عبقری

   پنجشنبه ۴ فروردين ١٣٨٣ – ٢۴ مارس ٢٠٠۵ 

  به نقل ازسايت اخبار روز

   

  http://www.iran-chabar.de/1384/01/04/abghari840104.htm

   © - 2005 - ois

   

   

  حمايت از بيانيه پانصد و شصت و پنج آزاديخواه داخل ايران

  بر اساس آزمون و تجربه مردم از 8 سال بازی «سازندگی»، به سرکردگی اقای رفسنجانی و 8 سال فريب «اصلاحات» به زعامت! آقای خاتمی، يقين است که نخستين گام مردم در پايان بخشيدن به خيمه شب بازی مضحک اين نظام مردود دانستن بازی های انتخاباتی است که براساس قانون اساسی موجود صورت می گيرد

   

  دوشنبه ٨ فروردين ١٣٨۴ – ٢٨ مارس ٢٠٠۵ 
  نامه هوشنگ کشاورز صدر

  به نقل از سايت اخبار روز ـ ادامه در

   

  http://www.iran-chabar.de/1384/01/08/keshawarz840108.htm

   

  © - 2005 - ois

   


  تازگی و ويژگی " بيانيه تحليلی 565 نفر "

  شهاب برهان

  بعد از شکست اصلاحات و قطعی شدن اين که نهايتاً راه ديگری جز سرنگون کردن جمهوری اسلامی در پيش پای مردم قرار ندارد، جناح های مختلف بورژوازی ايران به دست و پا افتاده اند تا به هر ترتيب که شده، جلو سرنگونی حکومت از پائين و به دست مردم را - که ممکن است شکل گيری اقتدار غير قابل کنترل آنان را به دنبال بياورد - سد کنند. استبداد مذهبی کنونی برای اغلب طبقات و لايه های جامعه غير قابل تحمل شده است و بايد از شر آن خلاص شد. در همين حال، جنبيدن توده های مردم، به ميدان آمدن نيروهای برابری خواه و ضد سرمايه داری و ضد نئوليبراليسم اقتصادی بويژه کارگران، بيکاران، تهيدستان، زنان، و طبقات و اقشار فرودست و زير ستم و تبعيض برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی و کسب آزادی و حقوق پايمال شده شان، برای طبقات و اقشاربالا و متوسط، در حکم " نا آرامي، آشوب و خشونت طلبی " است. در چنين شرائطي، طومار نويسی و امضا جمع کنی ( که در ميان اشکال متنوع اعتراض می تواند جائی برای خود، و کارآئی معينی داشته باشد)، بطور حساب شده همچون بديل و جايگزينی برای همه اشکال تشکل و سازماندهی مبارزه رواج داده می شود، که هم اعتراضی بی تعرض به استبداد دينی کنونی باشد، و هم مانع حرکات مستقل و سازمان يافته توده اي، تحت عنوان مخالفت با " نا آرامی و آشوب و خشونت طلبی ". بيانيه تحليلی 565 نفر، طومار ديگری از اين دست عليه استبداد دينی کنونی و عليه به قول خود بيانيه، " نا آرامی و آشوب " است که به دنبال " فراخوان ملی رفراندم " به راه افتاده است.

  بتاريخ 6/1/1384 ، 26/3/2005 

  به نقل از سايت روشنگري ـ ادامه در

  http://www.roshangari.net/as/sitedata/20050403155813/20050403155813.html

   

  © - 2005 - ois

  ما را کیاست و عقل هست و تجربه اندوخته‌ایم

  هموطنان عزیز:

  امضاء کنندگان این بیانیه نه در سر خیال ایجاد ناامنی و آشوب دارند و نه در کف سلاحی برای براندازی. ما را آن قدر کیاست و عقل هست که تشخیص دهیم در شرایط امروزی کشور و منطقه هرگونه ناامنی و آشوب به زیان ملت تمام می‌شود و آن قدر تجربه اندوخته ایم که کشور را به ناکجا آبادی دیگر هدایت نکنیم.

  به نقل از روزنه ـ ادامه در

  http://rouzaneh.dowdani.net/archives/2005/03/2005_03_03_000459.html

   

  © - 2005 - ois

   

   

  بيانيه تحليلی ۵۶۵، گامی مهم درجهت تقويت جنبش جمهوری خواهی

  • اين بيانيه، اولين بيانيه دسته جمعی از اين نوع است که توسط طيف وسيع و متنوعی از هموطنان آزاديخواه و جمهوريخواه ما در ايران و تحت رژيم سرکوبگر و دينی مستقر در کشور منتشر شده است. علاوه براين، همزمانی اين تلاش با ديگر تلاشهايی که جمهوريخواهان ايران در نقاط مختلف برای سامانيابی و ايجاد قطب نيرومند جمهوريخواهی و دموکراسی خواهی در مقابل نظام دينی و مسلکی از يکسو و نظام موروثی و سلطنتی از سوی ديگرصورت ميدهند، به اين بيانيه و انتشار آن در اين اوضاع حساس اهميتی خاص بخشيده است
  سه شنبه ۹ فروردين ١٣٨۴ – ٢۹ مارس ٢٠٠۵ 

  اکبر سيف

  به نقل از سايت اخبار روز ـ ادامه در

   

  http://www.iran-chabar.de/1384/01/09/seyf840109.htm

   

  © - 2005 - ois

   

   

  بررسی بيانيه تحليلی 565 نفر
  با محمدبرقعي، مهدی فتاپور و امير مومبيني
  *برقعى:آقای سازگارا ميهمان راست افراطی در واشنگتن، ظاهرا اميدوارند که با حمايت اسرائيل يک انقلاب مخملی در ايران راه بياندازند.
  بتاريخ 5/4/2005 

  به نقل از سايت روشنگري

  http://www.roshangari.net/as/sitedata/20050405000546/20050405000546.html

    © - 2005 - ois

   

   

  از چاله به چاه؟
  نگاهی به بيانيه ٥٦٥ نفر
  باقر مرتضوى

  بتاريخ 5/4/2005
  به نقل از سايت روشنگري

  http://www.roshangari.net/as/sitedata/20050405005235/20050405005235.html

   © - 2005 - ois

   

   

   

  جنبش رفراندم، آيينه اي در برابر اپوزيسيون!

  تلاش خودخواهان

  کوروش گلنام

  پنجشنبه 11 فروردين 1384 ـ 31 مارس  2005

   http://asre-nou.net/1384/farvardin/12/m-golnam.html

   © - 2005 - ois

   

   

  • درهمسويي با بيانيه ي ۵۶۵ نفرازانديشمندان وفعالان سياسي درايران

  • ما ضمن تأييد نكات مثبت بيانيه ي مذکوروپشتيبانی ازمبارزات آزاديخواهانه ي مردم که تداوم انقلاب مشروطيت وجنبش ملی ايران برهبری دکترمحمد مصدق مي باشد، مبارزه ي گسترده ي همه ي ايرانيان آزادي خواه را برايتغييرقانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ودرنتيجه الغاء ولايت فقيه ونيزپايان دادن به استبداد مذهبي وحكومت ديني درتماميت آن وبرقراري نظام جمهوري عرفي وواقعي مبتني برجدايي دين ازدولت جهت نيل به خواست هاي خود درراه تحقق دمكراسي وتأمين آزادي واستقلال ايران وعدالت اجتماعي ، ضروري مي دانيم.

  •  

  • عده اي از فعالان سياسي در خارج از کشور

  چهار شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۸۴ - ۶ آوريل ۲۰۰۵
  به نقل از سايت عصرنو ، ادامه در

  http://www.asre-nou.net/1384/farvardin/17/m-hamsoiba565.html

  امضاء هاي جديد در سايت  چه بايد کرد

  http://www.chebayadkard.com/chebayadkard/sokhan/20050405/maghaleh101.pdf

   

   © - 2005 - ois

   

   


  • بيانيه  565  نفر و نقد هاي بي عيار

  •  

  • بيژن حکمت

  • اهميت بيانيه ۵۶۵ نفر در آنست که نخستين گام را در شکل گيری يک جنبش جمهوريخواهی در ايران بر ميدارد و حکومتگران را مستقيما به چالش ميکشد. بيانيه هدف راهبردی را يک جمهوری واقعی مينامد و رسيدن به آنرا مستلزم طراحی ساختار حکومت بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام ميکند و راهکار نهايی را گردن نهادن حاکميت به رای و اراده ملی ميداند.

  • اگر دوستان راه کارگر دستکم مباحثي را که به گرد جمهوريخواهي و جمهوري اسلامي خواهي در ايران در گرفته است تعقيب ميکردند و نقد آقايان آرمين، تاج زاده و بهزاد نبوي را بر استراتژي جمهوريخواهي بديده ميگرفتند، آنگاه در ميافتند که در گفتگوهاي سياسي جاري مفهوم يک جمهوري واقعي کاملا روشن است و اصولا نه تنها جدايي دين از دولت در اين مفهوم نهاده است بلکه تقابل آن با جمهوري اسلامي هم بر همگان آشکارست

   سه شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۸۴ - ۵ آوريل ۲۰۰۵
   به نقل از سايت عصرنو ، ادامه در

  • http://www.asre-nou.net/1384/farvardin/16/m-bijan.html

   © - 2005 - ois

   

   

  چرا از بيانيه « 565 نفر » حمايت مي کنيم

  نظر به اينکه بيانيه ۵۶۵ نفره با عنايت به سياست های تجاوز کارانه آمريکا و سياست های ضد ملی جناح انتصابی قدرت که در اصل دو روی يک سکه و تغذيه کننده يکديگر هستند، مرز بندی خود را با تفکرات « انقلابي گرايانه» که بدون در نظر گرفتن شرايط عينی و ذهنی جامعه ايران شعارهای ماجراجويانه می دهند، مشخص کرده است؛

   

  نظر به اينکه روح بيانيه ۵۶۵ نفره با قاطعيت با گرايشاتی که راه برون رفت از معضلات کشور را در زدوبند با محافل  امپرياليستی و در قالب شبيه سازی و راه اندازی «انقلابات مخملی» جستجو می کند، مرزبندی دارد؛

   

  به تاريخ 16 فروردين ماه
  ا. آرش   
  بابک

  به نقل از تارنگاشت عدالت ، ادامه در

  http://www.edalat.net/artikeln/right/bayanieh565.html

   

   

   © - 2005 - ois

   

   

   

   

  نفي رژيم‌اسلامي تنها راه در برابر آزاديخواهان است

  ـ يعني همان خواست فراخوان برگذاري رفراندوم ـ

   

  گفتگو با دكتر كامبيز روستا

   

   

  تلاش ـ اخيراً بيانيه‌اي تحت عنوان “بيانية 565 نفر” در ايران منتشر شده است. طبق معمول پس از انتشار آن در خارج بحث و گفتگوي زيادي در اطراف آن راه افتاده است و عده‌اي نيز مطالبي در حمايت از اين بيانيه نوشته و به‌جمع‌آوري امضاء پرداخته‌اند. در ميان امضاء‌كنندگان اسامي عده‌اي كه از “فراخوان ملي برگذاري رفراندوم” حمايت كرده‌ بودند نيز ديده مي‌شود. از نظر شما چه رابطه‌اي ميان “بيانية 565 نفر“ و “فراخوان رفراندوم” وجود دارد؟

  به نقل از سايت تلاش ، ادامه در

  http://www.talash.de/n22/23Rosta.htm

   

   © - 2005 - ois