نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

   پاینده ایران                                            ای آفریدگار پاک

ترا می پرستم و از تو یاری می جویم  

 

حزب ملت ایران                                  

 دفتر اروپایی                                          

 

کودتای ننگین بیست وهشت مرداد   

 

پنجاه و چهار سال از فاجعه دردناک کودتای ننگین بیست و هشت مرداد می گذرد  کودتائی که با طرح و برنامه ریزی دول استعمارگر آن دوران یعنی انگلستان و آمریکا  وبا سکوت اتحاد جماهیر شوروی ، توسط مزدوران داخلیشان انجام گرفت . با سقوط دولت ملی دکتر مصدق بزرگمرد تاریخ معاصر ایران زمین ،   بیست و پنج سال دیکتاتوری وابسته بر کشورمان حاکم گشت  لکه ننگی که هرگز از صفحه های تاریخ کهن ما ایرانیان پاک شدنی نخواهد بود. هرچند در این مدت توسط هواداران نظام پیشین کوشش بسیار بعمل آمده است که براین فاجعه ننگین  رنگ دیگری بخشند . گاهی  آنرا" رستاخیز ملی " !! نامیده اند زمانی به " عا شورا دیگر " تشبیه نموده اند و گروهی هم می گویند گذشته را باید بگذشته سپرد . با اینکه طراحان کودتا به این عمل اهریمنی خود اقرار نموده وآن را تقبیح می نمایند ، حتا محمدرضا شاه در آخرین کتاب خود به نوعی به این خیانت اعتراف نموده است و خواهرگرامیش با صراحت به همکاریش با جاسوسان بیگانه اعتراف  می کند ، وقاحت می خواهد که عده ای باسماجت کودتا راتکذیب ویا آنرا " رستاخیز ملی " بنامند.                      

برای رسیدن به استقلال ، آزادی ، عدالت اجتماعی و رفاه و ترقی لازم است هرملت مبارزی ، تاریخ و حوادث سیاسی گذشته کشور خود را بخوبی مطا لعه و به یاد داشته باشد و با تجربه آموختن از علت شکست ها و پیروزی ها ، راه آینده خود را هموار ساخته و و اشتباهات گذشته را دیگر مرتکب نشود . آن کسانی که می گویند گذشته را باید به گذشته سپرد و به آینده نگریست ، یا از روی سادگی و نادانی است و یا از روی غرض و کینه ورزی . اگر ملت ما بویژه رهبران و سازمان های سیاسی و الیت های جامعه علت شکست انقلاب مشروطه را با آن همه فداکاری و جنبش ملی کردن نفت را با آن همه پشت کار، بخوبی مورد بررسی و مطالعه قرار داده و از آن پند می گرفتند هیچگاه انقلاب بیست و دو بهمن اینگونه با شکست روبرو نمی شد تا هواداران نظام پیشین چنین گستاخانه از پستوها بیرون آیند و زیر نام " مشروطه خواهان " از ملت ایران طلبکارهم شوند . باید از این مدعیان مشروطه خواه پرسید : در آن بیست و پنج سا لی که کودتای ننگین باعث گردید تا قانون اساسی  مشروطه  زیر پا گذاشته شود  ، هیئت دولت و نمایندگان مجلس و قضات قوه قضائیه بجای احترام  گذاردن به قانون اساسی که خون بهای پدران ما بود و اجرای کامل آن ، همگی پیرو  "منویات ذات اقدس همایونی " شده بودند و جز" فرامین هما یونی" هیچ قانونی در جامعه قابل اجرا نبود ، این بانوان وآقایان کجا تشریف داشتند که پس ازمرگ مشروطیت ، امروز به یاد آن افتاده و یقه چاک می دهند                                                    ؟                                                                          

 

درآن بیست و پنج سال حکومت استبدادی ، ملیون بودند که زیر نام جبهه ملی جهت اجرای کامل قانون اساسی مبارزه می نمودند که شماری از آنان به جوخه های اعدام سپرده شدند یا به زندان افتاده ویا تبعید گردیدند و یا خانه نشین گشتند ، در مقابل آقایان ساکت نشسته و تماشاچی آن همه قانون شکنی بودند و لب از لب هم نمی گشودند ولی اکنون که ملت ایران خط بطلان بر نظام پیشین کشیده است به یاد مشروطه سلطنتی در گور خفته افتاده اند.

مسبب و بانی سیه روزی امروز ایران کیست ؟ جز آخرین پادشاه پهلوی و هواداران پر و پا قرصش

باره ها گفته و باز می گوئیم  :  زمانی که بفرمان " ملوکانه " درب سازمان های سیاسی وسندیکاهای کارگری و انجمن های دانشجوئی بسته شد وقلم های حق نویس شکسته و دهان آزادیخواهان دوخته گشت و بارها دانشگاه مورد هجوم سربازان و چماقداران حکومتی قرار گرفت تا  با سرکوبی دانشجویان آزادیخواه ، سکوت مرگبار را برجامعه حاکم نمایند که دیگر صدای آزادی و عدالت خواهی به گوش ها نرسد و " خاندان جلیل " بر جامعه حاکم و فرمانروا گردد و مردم بخصوص حاشیه نشینان شهرها در بیخبری کامل بسر برده و خبرها پس از گذشتن از صافی  ساواک  به آگاهی مردم برسد . مردم چاره ای نداشتند جز اینکه به مساجد ، حسینیه ها ، انجمن های اسلامی و تکیه ها روی آورند تا واژه آزادی و عدالت و مساوات را فقط از این مکان ها  که حتا در دور افتاده ترین روستا ها نیز وجود داشت  بشنوند و مجبور گردند که ناجی خود را در بین روحانیون بجویند . زمانی  که پادشاه  تحصیل کرده فرنگ بچشم خود امام زمان را ببیند و در سفرزیارتی به امامزاده داود از روی قاطر به ته دره سقوط کند و حضرت عباس به دادش برسد و او را در بین زمین و آسمان گرفته و به روی قاطر باز گرداند ووو... ، آنوقت می شود توقع داشت که مردم سخنان رهبران مذهبی را باور نکرده و وعده و وعید های شیرین آنان را نا دیده انگارند و پیرو آنان نگردند

آیا آنهائی که با وقاحت تمام ، کودتای ننگین بیست و هشت مرداد را" رستاخیز 28 مرداد " میخوانند 

نمی دانند که برادران رشیدیان ، کانون افسران بازنشسته ، اوباش و چاقو کشانی چون طیب حاج رضائی – حسن رمضان یخی – اصغر خالدار –ناصر جیگرکی- شعبان بی مخ و... ، زنان بد نامی چون ملکه اعتضادی ها ، پری آجودان قزی ها ... ومتأسفانه روحانیونی همچون آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی ، سید محمد بهبهانی ، شیخ بهاءالدین نوری ، شیخ احمد کفائی خراسانی ،  حجت الاسلام و المسلمین شمس قنات آبادی و... ، سازمان فدائیان اسلام  ، مجمع مسلمانان مجاهد و...     

همچنین خود فروختگان سیاسی  مانند دکتر مظفر بقائی ، حسین مکی ، حائری زاده ، علی زهری ،

میراشرافی ها و... بودند که علیه نهضت ملی ایران وارد میدان شدند تا فرامین کرومیت روزولت    

فرستاده  « پرزیدنت آیزنهاور » را بمرحله اجرا گذارند که با موفقیت هم به انجام رساندند.           

دراین چند سال محققان و دست اندرکاران و برنامه ریزان خارجی کودتا با مصاحبه ها و انتشار خاطرات خود نقطه ابهامی در این راستا باقی نگذاشته اند . حال چند نفر خود فروخته ایرانی نما برای بدست آوردن دل اربابان ، قلم بدست گرفته و علیه دکتر مصدق بزرگمرد تاریخ معاصر ایران  مزخرفاتی را سر هم کرده و خود را تاریخ نویس و یا محقق سیاسی معرفی می کنند و با این عمل کثیف آبروی نداشته خود را بیش از پیش برده اند . این خود نشان دهنده این حقیقت است که نام مصدق هنوزدشمنان آزادی و استقلال و عدالت را بوحشت می اندازد چون می بینند ، درهر حرکتی که از سوی جوانان داخل کشور انجام می گیرد از ته دل فریاد بر می آورند :                                                        

" مصدق مصدق راهت ادامه دارد "                                 

  ا     اين حقیقتی است مسلم که تا رسیدن به استقلال ، آزادی  ، عدالت اجتماعی  راه مصدق ادامه خواهد                                                                                                       داشت.         

هم میهنان !

 

با آگاهی دقیق از علل شکست های  انقلاب مشروطه ، نهضت ملی کردن نفت و انقلاب بیست و دو

دوبهمن ، باید دست بدست هم داده و با کمک هم کشور عزیزمان را از ورطه سقوط رها سازیم و تا رسیدن به آزادی و برقراری عدالت اجتماعی در سایه نظامی مردمسالار در کنار هم باشیم و با بینش و درایت کامل اجازه ندهیم در همبستگی ما خللی وارد آورند همانگونه که در سه جنبش گذشته انجام گرفت و ما را به نقطه اول باز گرداند . باید همواره این حقیقت را در نظر داشت که                   

گذشته چراغ راه آینده است                             

توجه داشته باشیم ما قبل از هر چیز ایرانی هستیم . آذری ، کرد ، بلوچ ، لر ، ترکمن ، خوزی  ، گیلک و مازندرانی و... همه ایرانی و اعضای یک خانواده هستیم و از حقوق مساوی برخوردار بوده و به یکسان ارث می بریم  با هر مرام و هر آئینی که داشته باشیم ، مهم ایرانی بودن ماست .               

 

 درود بر روان پاک مصدق بزرگ پیشوای نهضت ملی ایران       

 

درود بر روان پاک دکتر حسین فاطمی سردار نهضت ملی ایران     

 

 درود بر روان پاک داریوش و پروانه فروهر ادامه دهندگان راه مصدق  

 

درود بر روان پاک تمامی جانباختگان را آزادی و شرف          

 

درود بر کارگران ، معلمان ، دانشجویان مبارز آزادیخواه وزندانیان سیاسی  

 

 

شنبه بیست و هفتم امردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش  خورشیدی

 

دفتر اروپایی حزب ملت ایران