نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

بمناسبت سالگرد کودتای ضد ملی 28مرداد 1332

 

28 مرداد 1332 روز شکست آزادی و دموکراسی در ایران است. در این روز قدرت های بیگانه با همدستان داخلی خود علیه حکومت مردمی و قانونی دکتر محمد مصدق کودتا کردند؛ مصدق زندانی و در یک دادگاه فرمایشی محاکمه شد. او تا پایان عمر در قلعه احمد آباد تحت نظر و عملا زندانی بود. خودکامه گی آن رژیم تا آنجا پیش رفت که ذکر نام آن خدمتگزار بزرگ ایران در کلیه روزنامه ها، کتاب ها، فرهنگ ها و دائرةالمعارف ها ممنوع بود. در آن دوران آزادیخواهان زیادی دستگیر، شکنجه، زندانی و یا به جوخه های اعدام سپرده شدند. احزاب ممنوع، مقاومت سرکوب، مطبوعات سانسور و آزادی های تضمین شده در قانون اساسی بکلی برچیده شد. دادگاه های فرمایشی علیه مصدق و سایر آزادیخواهان سرآغاز و پایه برگذاری بیدادگاه هائی شد که هنوز در دیکتاتوری آخوندی نیز ادامه دارد.

یاد آوری 28 مرداد بعنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران و ذکر وقایع آنروز برای آگاهی نسل جوان ایران اهمیت دارد، زیرا هم 25 سال دیکتاتوری محمد رضا شاه و هم 29 سال دیکتاتوری آخوندی بر کشورمان را میتوان از نتایج آن دانست. کودتائی که در 28 مرداد صورت گرفت شکاف عمیقی میان ملت و حکومت ایجاد کرد که وقایع فاجعه آمیز بعدی و به قدرت رسیدن دیکتاتوری سیاه آخوندی بدون آن ممکن نبود. در آن روز هم آخرین بقایای دست آورد های جنبش مشروطیت بخاک سپرده شد و هم به جنبش استقلال طلبانه و آزادیخواهانه مردم ایران چنان لطمه ای وارد آمد که بعد از 54 سال هنوز جبران نشده است. اگر محمد رضا شاه در طول 25 سال حکومتش پس از این واقعه هر گونه صدای آزادیخواهانه ای را در گلو خفه نمیکرد، در 22 بهمن 57 بطور حتم رجال، سازمان ها و احزاب دیگری هم میبودند که همچون بختیار به مقابله با بروز فاجعه ای بر خیزند که در حال وقوع بود. کسانی که در نطق ها و خطابه های خود از طرفی صحبت از دموکراسی میکنند و از جانبی مایلند که خاطره این روز را در ذهن مردم ایران هر چه سریعتر بخاک سپارند و گاه تا آنجا پیش میروند که این روز را روز قیام ملی مینامند، باید بدانند که سخنشان در هواداری از دموکراسی باور کردنی نیست.

امروز نیز باز رهبران نظام جمهوری اسلامی که بر این مملکت حکم میرانند بشکل دیگری بعنوان جاده صاف کنان نیروهای خارجی عمل میکنند و خطری که متوجه ایران است عمدتا زائیده سیاست های تنش آمیز و جاهلانه این رهبران است که کشور را درگیر تحریم های اقتصادی نموده و آن را هر روز بیشتر به سوی جنگ و یک فاجعه عظیم سوق میدهند. مردم باید بدانند که دخالت نیروهای خارجی در سرنوشت کشورمان ممکن است این بار نتایج بسیار مخرب بار تری از واقعه 28 مرداد بدنبال داشته باشد. این بار مردم بایستی قبل از وقوع حادثه، جنگ و ویرانی های آن از طرفی با صدای رسا و تمام امکانات به جهانیان اعلام نمایند که حاکمان کنونی را نماینده خود نمیشناسند و سخن و عمل آنان را نمی پذیرند و از طرف دیگر با اتحاد بیشتر و فشردن صفوف خود مبارزه قاطعانه خود علیه دیکتاتوری را تا برکناری آن و برای استقرار حکومتی که تضمین کننده حقوق، آزادیهای مردم و حافظ استقلال و تمامیت ارضی ایران باشد، شدت بخشند.

 

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

پنج شنبه 25 مرداد 1386 برابر 16 اوت 2007

http://www.namir.info

http://www.melliun.org/nehzatm.htm