نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

به نقل از جزوه اصول و اهداف سازمان سوسياليست های ايران

www.ois-iran.com/aadaf/ahdaf.pdf

ب  ـ   ايجاد حزب سوسياليست ايران

کوشش در جهت اشتراك و همكاري نيروهاي   " سوسياليست "  ،  " سوسياليست دمكرات " و   " سوسيال دمكرات  "   ايراني در چهار چوب   حزب سوسياليست ايران   يكي از اجزاء ضروري در روند شكوفائي  بديل  دمكراتيك  و  ضامن ايراني آزاد و دمكراتيك مي باشد . تفرقه اين نيروها تنها بنفع نيروهاي ضد دمكرات است .  تاسيس  حزب سوسياليست ايران از طريق  همفكري  و همآهنگي تمامي  نيروهاي  سوسياليسي كه  دمكراسي ، پلوراليسم سياسي ، جناح بندي حزبي ، حقوق دمكراتيك ديگرانديشان و تماميت ارضي ايران را برسميت مي شناسند، عملي ميگردد.

 

پ  ـ   چگونگي تغيير شرايط سياسي حاكم بر ايران و

شرايط ايجاد  " جبـــــــهه "

 

با توجه به ساختار كنوني جامعه ايران ،  تغيير شرايط سياسي حاكم بر اين سرزمين آنهنگام مي تواند موجب رفاه ،  شكوفائي و تعالي اجتماعي گردد كه منجر به ايجاد روابط و مناسبات دمكراتيك و تحقق آزادي ، پلوراليسم اجتماعي و سياسي شود .

تغيير وضع سياسي حاكم بر ايران بدست نيروهاي ضد دمكراتيك و انحصار طلب كه تنها هدفشان كسب قدرت سياسي و جانشين كردن يك نظام مستبد ديگر ميباشد ، در نهايت از پاسخگوئي به مشگلات و معضلات اجتماعي عاجز  بوده و ميبايستي از سوي همه نيروهاي دمكرات و آزاديخواه مردود شناخته شده طرفداران آن طرد و منزوي گردند . براي تبديل شدن به يك بديل سياسي جدي در برابر حكومت استبداي كنوني و جلوگيري كردن از قدرت گرفتن بديلهاي  ضد دمكراتيك ، همكاري وائتلاف همه نيروهاي جمهوريخواه ، ملي ، دمكرات و مترقي طرفدار جامعه پلورال كه شامل نيروهاي دمكرات مذهبي و غير مذهبي تا سوسياليست هاي دمكرات مي شود ، از طريق ايجاديك جبهه وسيع كه استقلال تشكيلاتي و حيات سازمانها و نيروهاي تشكيل دهنده آنرا مور تهديد قرار نمي دهد ، ضرورت عاجل دارد .

بنظر ما سوسياليست ها ، معيار   " ملي "   بر پايه طرفداري از نظام سياسي مشخص و ايدئولوژي ناسيوناليستي و يا عضويت در يك سازمان سياسي مخصوص نبوده ، بلكه تمام آن عناصر و نيروهائيكه از منافع ملي مردم ايران، استقلال ايران ، تماميت ارضي ايران و حق حاكميت ملي ايران در مقابل منافع بيگانه دفاع نمايند و همچنين عليه تجزيه طلبي و نيروهاي وابسته به بيگانه مبارزه مي كنند جزو نيروهاي ملي قرار دارند . ما  دمكرات  بودن را در مخالفت با رژيم غير دمكراتيك  و مستبد حاكم  خلاصه نكرده بلكه آن عناصر و نيروهايي را دمكرات مي دانيم كه طرفدار جامعه پلوراليسي و سيستم پارلمانتاريستي بوده و حق حاكميت مردم ايران را قبول داشته و از حق دگر انديش دفاع مي نمايند و نيروهاي دگرانديش را نه بعنوان دشمن بلكه بعنوان مخالف و رقيب سياسي خود تلقي كنند و در مبارزه سياسي از توسل به  ترور و قهر دوري جويند .

نيروهاي  "  ملي دمكرات  "  بخاطر طرفداريشان از نظام حكومتي (  پادشاهي   و يا جمهوري )  به دو جناح تقسيم شده اند . ما سوسياليست ها در مرحله كنوني در پي تشكل

جمهوريخواه آن مي باشيم .

 

مباني ائتلاف نيروهاي سياسي فوق را مي توان چنين بر شمرد:

 

1 ـ  قبول جمهوري پارلماني و حكومت قانوني و نفي دولت ايدئولوژيك در ايران .

2 ـ  قبول آزادي و دمكراسي و تحقق جامعه پلوراليستي در ايران .

3 ـ  قبول حق حاكميت ملي .

4ـ  دفاع از استقلال و نفي هرگونه وابستگي به بيگانه .

5 ـ دفاع از تماميت ارضي ايران و حل مسئله ملي.

6 ـ  قبول جدائي دين از دولت.

7 ـ دفاع از دولت رفاه اجتماعي.

٨ ـ  لغو قانون اعدام ، نفي و ممنوعيت هرگونه شكنجه و دوري جستن از توسل به ترور و قهر در مبارزه سياسي .

 

درصدر فعاليت اين   " جبــــهه "   بايد دمكراتيزه كردن  جامعه و تحقق حقوق بشر قرار گيرد .  بخاطر پاسخ به اين خواست مهم  بايد  بمبارزه  بر محور شعار  " انتخابات آزاد  و

دمكراتيك "    كه فعاليت آزاد سياسي و حق شركت تمام احزاب و افراد و سازمانهاي سياسي

را با خود بهمراه دارد ، دامن زد .

 

 

ت  ـ  چگونگي روابط با ديگر نيروهاي سياسی

 

روابط  سازمان سوسياليست هاي ايران با ديگر نيروهاي سياسي ايران بر پايه اهداف تاريخي و سياسي ، خط و مش و برنامه و همچنين عملكرد اين تشكيلات تعيين مي شود. بدين ترتيب

روابط سازمان سوسياليست هاي ايران با ديگر نيروهاي سياسي ايران بر چهار پايه استوار

است :

1 ـ  اتحاد  ـ  سازمان سوسياليست هاي ايران تنها با نيروهائيكه به ايده سوسياليسم

باور دارند و بهروزي نوع انسان را در تاريخ آتي جهان از طريق از ميان برداشتن

اختلافات و اجحافات اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي ، نژادي ... ارز يابي مي

كنند ، مي تواند اتحاد سياسي نمايد . ( نگاه كنيد به بخش ب ) .
 
٢ـ  ائتلاف  ـ  سازمان سو سیاليست هاي ايران تنها با نيروهائيكه در راستاي دمكراسي ، آزادي ، پلوراليسم سياسي  و  نظام جمهوري  در ايران  گام بر مي دارند ، مي تواند براي ايجاد يك  "  جبهه  "  كوشش نمايد . ( نگاه كنيد به بخش پ ) .
 
٣ـ   اتحاد عمل  ـ   سازمان سوسياليست هاي ايران با تمام جریانات اسياسي كه با آنها بدلائل گوناگون نظري و عقيدتي نمي تواند به اتحاد  و يا ائتلاف دست يابد ، حاضر به برداشتن گامهاي مشترك از طريق   " اتحاد عمل "   هاي اجتماعي مي باشد . بطور مثال براي  "  آزادي و دفاع از زندانيان سياسي  "  ،   "  مبارزه عليه جنگ  و  بخاطر  صلح  "، " مبارزه براي نفي و نابودي سلاحهاي اتمي ، بيولوژیک ،  شيميائي و غير نظامي كردن حهان "،  " مبارزه برای حفظ محیط زیست "  و ...  می توان به  اتحاد عمل هاي اجتماعي مابين نيروهاي سياسي متضاد و نامتجانس دست زد. بشرط اينكه در باره مسئله مورد نظر برداشت ها و تفسير هاي يكسان داشت.
 
4 ـ  ديالوگ و گفتگوي اجتماعي ـ   سازمان سوسياليست هاي ايران بر اين باور است كه ايجاد يك جو سالم و آزاد و رشد فرهنگ دمكراسي و پلوراليسم بدون ديالوگ و گفتگوي مستمر نيروهاي متضاد و ناهماهنگ اجتماعي ميسر نيست . از اين رو براي  آشنا  شدن با نظرات و برداشتهاي سياسي ديگرانديشان و كشف انحرافات و اشتباهات متقابل ضرورت دارد كه نيروهاي سياسي ايران  صرفنظراز وابستگيهاي گروهي و عقيدتي خود ، در رابطه با مسائل اساسي محوري كل جامعه از طرق گوناگون به مراوده و گفتگو بپردازند .
 
همزيستي مسالمت آميز نيروهاي متضاد سياسي در ايران ، در گروي پذيرفتن يكسري از معيارها و ضوابط اجتماعي غير قابل انكار و جهانشمول مي باشد . بنابراين ضرورت دارد تا نيروهاي متضاد سياسي براي روشن كردن ا ين معيارها و ضوابط اجتماعي سياسي با يكديگر به بحث و تبادل نظر بپردازند .

به اعتقاد سازمان سوسياليستهاي ايران اين ضوابط عبارتند از :

الف ـ  اعتقاد به منشورجهاني حقوق بشر و آزاديهاي برشمرده در آن .

ب  ـ اعتقاد به يك جامعه پلوراليستي و نظام پارلمانتاريستي در ايران .

پ ـ  دفاع از تماميت ارضي ايران و حاكميت ملي.

ت ـ  نفي هرگونه خشونت و قهر در مبارزه سياسي .

ديالوگ و گفتگو همچنين مي تواند سبب شود تا بين فعاليتهاي سياسي نيروهاي متضاد كه جدا از هم انجام مي گيرند ، همسوئي و هماهنگي ايجاد گردد.