نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-1003.htm

 

بيانيه سازمان سوسياليستهای ايران
در باره مواضع آقای محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران؛
مبنی بر پاک کردن کشور اسرائيل از روی نقشه جغرافيائی خاورميانه و
انکار جنايات هولوکاوست عليه يهوديان در دوران آلمان نازی و آدولف هيتلر

 

تأثيرات منفی گفتار آقای محمود احمدی نژاد ، رئيس جمهوری اسلامی ايران  در باره هولوکاوست  و نابودی کشور اسرائيل، آنچنان فضای سياسی جهان را به نفع سياست و عملکرد دولت نژادپرست حاکم بر کشور اسرائيل تغيير داده است که حتی امسال در جلسه يادبودی که دولت آلمان، در رابطه با سالروز آزاد کردن زندانيان اردوگاه آشويتست درمجلس ملی آلمان (بوندس تاگ) برگزار کرد ، علاوه بر اشاره به جنايات دوران هيتلر نسبت به يهوديان، همچنين موضع نابخردانه رئيس جمهوری اسلامی ايران درانکار هولوکاوست ، يکی از مسائلی بود که سخنرانان به آن پرداختند و آنرا سرزنش و شديدأمحکوم کردند.
ما سوسياليست های مصدقی بر اين نظريم که گفتار نابخردانه آقای احمدی نژاد در باره پاک کردن کشوراسرائيل از روی نقشه خاورميانه، امری که در مغايرت کامل با موازين و منشورسازمان ملل متحد و انسانيت بطور عموم قرار دارد،نمی تواند مورد تائيد ما، همچون ديگرنيروهای طرفدار صلح و حقوق بشر قرار گيرد. اعلام چنين نظراتی از سوی هر کس که بيان گردد، مواضعی است ارتجاعی و محکوم است
آقای احمدی نژادی اگر واقعأ خواستار دفاع از حقوق پايمال شده خلق فلسطين توسط دولت اشغالگر و نژادپرست اسرائيل می باشد و نه عوامفريبي، آيا بهتر نخواهد بود بجای انکار جناياتی که در دوران حکومت نازيها بر يهوديان رفت وادعای پاک کردن کشور اسرائيل از روی نقشه خاورميانه ـ امری که با خود جنگ ، خونريزی ،نابودی و ويرانی بهمراه خواهد داشت و در تحليل نهائی بهيچوجه بنفع منافع ملی ايران و حقوق پايمال شده خلق فلسطين نخواهد بود ـ ، برپايه قطعنامه های سازمان ملل متحد و شورای امنيت، بطور جدی خواستار تخليه تمام سرزمينهای اشغالی ازسوی دولت اشغالگراسرائيل شود تا در آن سرزمينها، دولت مستقل فلسطين، که پايتختش شهر قدس باشد، بتواند تأسيس گردد؟
نظرات و مواضع آقای محمود احمدی نژاد ، درانکار جنايات هولوکاوست عليه يهوديان در دوران حکومت حزب نژادپرست ناسيونال سوسياليست آلمان برهبری آدولف هيتلر، در مغايرت کامل با اسناد و مدارک تاريخی مربوط به فجايع و جناياتی که در آن دوران بوقوع پيوست دارد. چنين اظهارات غير مسئولانه بهيچوجه نمی تواند مورد تائيد آن بخش از انسانهائی که برای حرمت انسانی و حقوق بشر ـ صرفنظر از وابستگی قومی ، نژادی ، مليّت ، مذهب ، جنسيت، ـ احترام قائل می شوند، قرار گيرد، زيرا ، قلب تاريخ و سرپوش گذاشتن به يکی از جنايات بزرگ در تاريخ تکامل بشريت می باشد!!
هدف اصلی گفتار عوامفريبانه آقای احمدی نژاد عليه يهوديان، منحرف کردن افکار عمومی از آنچه که در ايران می گذرد می باشد، و الی روشن نيست دفاع از حقوق آوارگان فلسطينی و اعتراض به سياست ها و عملکردهای ارتجاعی دولت اشغالگر و نژاد پرست اسرائيل ، چه ربطی با انکار وجود کوره های آدم سوزی و حمام های گاز در آشويتس، داخا و... و اصولا جناياتهولوکاوست آلمان نازی برهبری آدلف هيتلر در جنگ جهانی دوم دارد؟
می توان و بايد دولت های اروپائی و ايلات متحده آمريکا را همچنين در وضعيتی که اکنون بر سرزمين فلسطين حاکم است مقصر دانست و از آنها خواست تا از سياست و عملکردهای تجاوزکارانه دولت اسرائيل عليه خلق فلسطين حمايت ننمايند و در تبليغات خود تنها از فلسطينيها نخواهند که موجوديت دولت اسرائيل را برسميت بشناسند ، همچنين دولت اسرائيل را برپايه قطعنامه های شورای امنيت و سازمان ملل متحد، مجبور به تخليه تمام سرزمين های اشغالی بنمايند! ولی بی مسئولانه و رذيلانه است که در اين رابطه، جنايات دوران هيتلر و آنچه بر يهوديان در دوران آلمان نازی رفت را ناديده گرفت وحتی مدعی شد که چنان فجايعي، اصولا رخ نداده است!!
سازمان سوسياليست های ايران مواضعی که از سوی آقای محمود احمدی نژاد در باره پاک کردن دولت اسرائيل از نقشه خاورميانه و انکار وجود کوره های آدم سوزی و جنايات هولوکاست در دوران آلمان نازي، بعنوان رئيس جمهوری اسلامی ايران اعلام شده است ، ارتجاعی ارزيابی کرده و آن را محکوم می کند!!
آيا آقای احمدی نژاد هيچ فکر کرده است که همصدا شدن با نئونازيهای آلمانی و اروپائی و انکار بخش بزرگی از جنايات و فجايع جنگ جهانی دوم ، صرفنظر از تحريف تاريخ و سرپوش گذاشتن بر جنايات نازيهای آلمانی ، خيانت به منافع مردم فلسطين و همچنين ضربه زدن به منافع ملی ايران در سطح جهان می باشد؟

رئيس جمهور برگزيده شده از جانب شورای نگهبان ، با اين عمل نابخردانه خود، فضای سياسی در جهان ايجاد کرده است که ، نا خواسته ، بزرگترين خدمت و کمک به دستگاه های تبليغاتی دولت اشغالگر و متهاجم اسرائيل و لابی های آن دولت می باشد؛ علاوه بر آن، بهترين سوژه و امکانات تبليغاتی به نيروها و قدرت هائی که عليه منافع ملی ، استقلال و تماميت ارضی ايران عمل می کنند، عرضه نموده است!
بهره برداری دستگاه های تبليغاتی دولت اسرائيل از اين گفتار بی خردانه و غير مسئولانه رئيس جمهور منتخب شورای نگهبان،آنقدر زياد است که می توان در مقايسه با تبليغاتی که در سالهای گذشته بنفع سياست و عملکرد دولت اسرائيل در جهان انجام گرفته است ، گفت: تا کنون صدها لابی دولت اسرائيل، از جمله پرزيدنت دابليو بوش رئيس جمهورايالات متحده آمريکا و بلر نخست وزير انگليس نتوانسته بودند چنين خدمتی که احمدی نژاد در کوتاه مدت به دولت نژاد پرست اسرائيل نمود، در مدت چندين سال فعاليت خود انجام دهند!
همانطور که اشاره رفت، گفتار بی خردانه و عوامفريبانه آقای احمدی نژاد کمک کرد تا دستگاه های تبليغاتی اسرائيل و لابی های آن دولت ، موفق شوند جنايتکاری همچون آريل شارون ، فردی که دستهايش بخون چندين هزار نفر فلسطينی آغشته است، بدون کمترين مخالفتی ، بعنوان فرشته آزادی و صلح لقب دهند و همچنين سعی نمايند تا پرده استتاری بر سياست و عملکرد ارتجاعی و اشغالگرانه دولت اسرائيل نسبت به خلق فلسطين بکشند و چنين وانمود کنند که دولت اسرائيل طرفدار صلح و زندگی مسالمت آميز در خاورميانه می باشد واين تروريستهای فلسطينی و اسلامی هستند که وضع حاکم بر آن منطقه را، نا آرام و جنگی کرده اند و برای مقابله با اين وضع و تهديدات و خطرات احتمالی از سوی دولت جمهوری اسلامی و جلب جهانيان بخاطر همبستگی با سياست و عملکرد دولت اسرائيل، تبليغات بزرگی را براه انداخته اند!
آقای محمود احمدی نژاد و رهبرش ، پيشوايان دينی اش، مشاورين سياسی اش و همسلکان سياسی و هوادارانش بايد بدانند تا زمانيکه حقوق بخش بزرگی از ملت ايران از سوی هيئت حاکمه قانون شکن جمهوری اسلامی پايمال می شود و ايرانيان بخاطر نظرات و عقايدشان تحت پيگرد قرار می گيرند، زندانی می شوند ، سرکوب می گردند و حتی برخی از آنان توسط قاتلين حرفه ای و جلادان اسلامي و مأمورين امنيتی به قتل می رسند و آيت الله جنتی و شورای نگهبانش ، ملت ايران را به نيروهای خودي و غير خودي تقسيم می کند، دفاع از حقوق خلق فلسطين و اعتراض به عملکرد و سياست دولت اسرائيل از سوی اين رژيم سرکوبگر، کوچکترين ارزش اخلاقي، معنوی و سياسی ندارد و در واقع چيزی جز عوامفريبي، بيش نيست !!
بنظر ما سوسياليست های مصدقی هيچ تفاوتی مابين سياست و عملکرد رژيم جمهوری اسلامی و دولت اشغالگر و نژادپرست اسرائيل در پايمال کردن حقوق بشر ، وجود ندارد. تنها تفاوتی که در اين ماجرا می توان بوضوح مشاهده کرد و بر آن انگشت گذارد، در اين امر نهفته است که دولت اسرائيل به حقوق فلسطينی ها تجاوز کرده و می کند، در حاليکه هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ايران به حقوق بخش بزرگی از ملت ايران!!

از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران

دکتر منصور بيات زاده

يازدهم بهمن ماه 1384 برابر با 31 ژانويه 2006

 socialistha@ois-iran.com

     www.ois-iran.com