نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

نطق دکتر  مصدق در مخالفت با اعتبارنامه

سيد ضياء الدين طباطبائی

در مجلس شورايملی دوره چهاردهم ـ ١۶ اسفند ١٣٢٢

به نقل از کتاب معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق ـ

  محمد جعفر قنواتی  ــ نشرقطره ـ چاپ اول ـ  ١٣٨٠