نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1028.htm

 

صدمين سالگرد پيروزی انقلاب مشروطه را

به تمام آزادگان ايرانی شادباش میگوئيم

 

درود بيکران  برآن جانباخته گانی که با آروزی  کسب استقلال ،آزادی، عدالت، حاکميت  قانون و سربلندی ايران جان خويش را فدای سعادت و بهزيستی هموطنانشان کردند.

 

ياد آر،  ز شمع مرده ياد آر

ياد آر  ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل را

ياد آر  ملک المتکلمين را

ياد آر  هاروارد با سکرويل را

يادآر تمامی جانبختگان آن انقلاب را

 

و به یاد آر آنانی که اين شمع پرفروغ را درآن شبهای ظلم و ستم برافروختند

 

ياد آر  آيت الله  سيد محمد طباطبايی را

ياد آر  شيخ محمد خيابانی را

ياد آر  ستارخان را

ياد آر  باقر خان را

ياد آر  عارف قزوينی ( از خون جوانان وطن لاله دميده ...) را

ياد آر  يپرم خان ارمنی را

ياد آر  ميرزا آقا خان کرمانی را

ياد آر  عبدالرحيم طالبوف تبريزی را

ياد آر  ميرزا کوچک خان جنگلی را

ياد آر... همه آن آزادگان را

 

وبه ياد آر آنانی را که  در  دوران استبدادی سلطنت  پهلوی وستمگری جمهوری اسلامی تا کنون، اين راه را بی باکانه ادامه داده اند

 

ياد آر  سيد حسن مدرس را

ياد آر  دکتر محمد مصدق را

ياد آر  علی اکبر دهخدا (دخو) را

ياد آر  دکتر تقی ارانی را

ياد آر  فرخی يزدی ( ... دست خود زجان شستم از برای آزادی ) را

ياد آر  احمد کسروی را

ياد آر  محمد مسعود را

ياد آر  شهدای ۳۰ تير سال ١٣٣١ را

ياد آر  سرلشگرمحمود افشارطوس را

ياد آر  شريعت رضوی، قندچی و بزرگ نيا، شهدای ١۶ آذر ١٣٣٢ جنبش دانشجوئی را

ياد آر  دکتر حسين فاطمی را

ياد آر  کريم پور شيرازی را

ياد آر  وارطان  را

ياد آر  سرگرد عطارد، سرگرد سيامک، سرهنگ مبشری ودگرافسران اعدامی بعد ازکودتای ٣۲ را

ياد آر  ابوالحسن خانعلی را

ياد آر  دکتر علی شايگان، الهيار صالح، محمود نريمان،  دکترکريم سنجابی را

ياد آر  مهندس مهدی بازرگان، آيت الله  سيد محمود طالقانی، دکتريدالله سحابی ، احمد علی بابائی را

ياد آر  خليل ملکی  را

ياد آر  جلال آل احمد را

ياد آر  دکتر محمدعلی خنجی ، مسعود حجازی را

ياد آر  دکترعلی شريعتی را

ياد آر  بيژن جزنی، امير پرويز پويان، مسعود احمدزاده  را

ياد آر  مصطفی شعاعيان را

ياد آر  محمد حنيف نژاد، سعيد محسن ، علی اصغر بديع زادگان، علی ميهندوست را

ياد آر  خسرو گلسرخی ، کرامت الله دانشييان را

ياد آر  حميد اشرف  ، منوچهر حامدی را

ياد آر  مرضیه احمد ی اسکوئی را

ياد آر  شکرالله پاکنژاد را

ياد آر  مهندس مرتضی موسوی، دکتر هادی کيان زاد، محمود مشايخی ، فرهاد سمنار را

ياد آر  هوشنگ اميرپور، محمود بزرگمهر را

ياد آر  کيومرث زرشناس ، مهرداد فرجاد آزاد  را

ياد آر  دکتر کاظم سامی  را

ياد آر  سعيد سلطانپور را

ياد آر  قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ١٣۶۷  را

ياد آر  دکتر شاپور بختيار، دکتر عبدالرحمان برومند را

ياد آر  دکتر عبدالرحمن قاسملو، دکتر صادق شرافکندی ، نوری دهکردی را

ياد آر داريوش فروهر، پروانه فروهر، مجيد شريف ، محمد مختاری ، محمد جعفر پوينده  و ديگر قربانيان قتل های زنجيره ای را

ياد آر  دکتر غلامحسين فروتن را

ياد آر  اکبر محمدی را

...

ياد آر  زندانيان سياسی همچو عباس امير انتظام ، ناصر زرافشان، حشمت الله طبرزدی ،احمد باطبی ، منصوراسا نلو، علی اکبرموسوی خوئينی  و... تمامی آنانی که در اين صد سال مبارزه بخاطر نيکبختی ملت ايران عليه استبداد و استعمار و بخاطر آزادی و نيکبختی ملت ايران  ازجان ، مال و آزادی خود گذشتند

 

خجسته و گرامی باد چهارده آمرداد،

روز پيروزی يکی از پيشروترين انقلابات جهان

 

سازمان سوسياليست های ايران

١۴ مرداد ١٣٨۵

 

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز١۴ مرداد ١٣٨۵