نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-2493.htm

 

يكصد سال پس از انقلاب مشروطيت

 به كجا رسيده ايم؟

ملت ايران از معدود ملتهايي است كه در جنبش هاي مردمي عليه حكومتهاي خودكامه و ستمگر، پيشتاز و بدعت گذار بوده است. جنبش هاي مردمي ملت ايران هميشه سرمشقي از آزاديخواهي براي ملتهاي ديگر جهان، بويژه در خاورميانه بوده و سبب بيداري ملتهاي در بند و تلاش براي رهايي از اسارت حكومتهاي خودكامه بوده است.

يك قرن پيش، ملت ايران حماسه عظيمي را براي واداشتن يك حكومت سلطنتي خودكامه و فاسد به تسليم در برابر اراده ملت، بوجود آورد كه موجهاي آن تا روسيه، خاور دور، خاورميانه و شمال افريقا احساس شد. زمين لرزه اي كه انقلاب مشروطيت ايران ايجاد كرد، چنان حكومتهاي خودكامه و فاسد منطقه را بوحشت انداخت كه براي شكست آن اقدام به مداخله كردند. برخي روحانيان فرصت طلب نيز طبق معمول قصد ماهي گرفتن در آب گل آلود و ايجاد يك ديكتاتوري مذهبي، بنام مشروعه، به نفع خود كردند كه خوشبختانه با خشم ملت به عقب رانده شدند. مردم سالاري بدست آمده از اين جنبش كه در انتخابات آزاد و نخستين مجلس شوراي ملي در آسيا متجلي شده بود، باز با اشتباه و دخالت برخي روحانيان درهم شكست و به ديكتاتوري پادشاهي منجر شد.

نيم قرن بعد، ملت ايران براي بار دوم در يك سده، حماسه آفريد و با ايجاد نهضت ملي ايران به رهبري محمد مصدق، نخستين دولت مردم سالار از راه انتخابات آزاد را، كه در منطقه بي نظير بود بوجود آورد و استقلال سياسي خود را در چالشي هوشمندانه در صحنه بين المللي به اثبات رساند. اين بار نيز اين پيروزي با دخالت بيگانگان كه نفوذ و منافع خود را با استقلال سياسي و حاكميت ملي ايران در خطر ديدند، و برخي روحانيان كه منافع خود را نه در راي مردم بلكه در همكاري با استبداد مي جستند، با كودتايي پايان يافت.

ربع قرن بعد، ملت ايران بار ديگر ازخودكامگي و فساد وخشونت به تنگ آمد و سخت بر استبداد شاهنشاهي خروشيد و آنرا سرنگون كرد. براي بار سوم، نويد آزادي وحاكميت ملي و راي مردم در افق نمايان شد. ولي ديري نپاييد كه باز برخي روحانيان "مشروعه طلب" وارد معركه شدند و حاكميت ملي را بنام مذهب و خدا و پيغمبر ازدست مردم ربودند وچنان حكومتي از استبداد خشن و ستمگري و فساد بر پا كردند كه هنوز ملت ايران كمر خسته خود را بلند نتوان كرد.

جبهه ملي ايران، همانند گذشته هشدار مي دهد كه اين ملت را نمي توان بيش از اين زير سنگ آسياب نگه داشت. حاكميت جمهوري اسلامي، حتا با اندكي هوشمندي، بايد بتواند درك كند كه ادامه اين خفقان و بي عدالتي به چيزي جز انفجار احساسات مردم منتهي نخواهد شد.

 

  جبهه ملي ايران

  تهران- 14 امرداد 1385  

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز١۴ مرداد ١٣٨۵