نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-2688-nagd%20be%20roshanfekrane%20dinie.htm

 

مقالاتی در نقد نظرات روشنفکران دينی

در رابطه با سکولاريسم،حقوق شهروندی ، ارزشهای دمکراسی...  ـ

بقلم دکتر منصور بيات زاده

 (برای خواندن اين مقالات از لينک های زير استفاده کنيد )

"سکولاريسم در غرب به معنی غير دينی بودن حکومت هاست،اما تلقی شرق از سکولاريسم دين ستيزی است" ـــ

 سيد محمد خاتمی

"چرا و بچه دليلی آقای سيد محمد خاتمی بر اين نظرند که يک واژه سياسی جهان شمول همچون "سکولاريسم" بايد مابين طرفداران دو "دين"  که هر دوی اين اديان مبلغ "توحيد" و  "يکتاپرستی" هستند، دارای دو معنای کاملا متضاد باشد؟ چرا و بچه دليل اروپائيان مسيحی طرفدار "سکولاريسم"،  " دين ستيز"  نيستند، ولی ايرانيان مسلمان طرفدار "سکولاريسم"  بايد " دين ستيز" شناخته شوند؟". ـــ  به نقل از بخش دوم مقاله:  "مطالبی در باره "حقوق شهروندی" و "ارزشها"  و  "بار سياسی" عناصر تشکيل دهنده "نظام دمکراسی"  و ... نقد "نظام مردم سالاری دينی"؛ بقلم دکتر منصور بيات زاده در همين مجموعه

 

چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نيست؟

تأملی بر نوشته آقای تقی رحمانی ـ يکی از فعالين ملی مذهبی

تحت عنوان: چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام است؟ ـ

و توضيحاتی در باره نظام سکولار و

 ـارزش های تشکيل دهنده نظام دمکراسی در چهار بخش ـ

دکترمنصور بيات زاده  ـ ٢١  اردیبهشت  تا ٣٠ تیر  ١٣٩٢ 

 

 

 

تأملی بر نظرات آقای دکترعبدالکريم سروش

در رابطه با موضوع

 

سکولاريسم ستيزه گر
دکتر منصور بيات زاده ـ ۲۹ شهريور ١٣٨۶

  

 

 

 

تآملی بر نظرات آقای دکتر ابراهيم يزدی

در مورد مهمترين وظيفه "يک نوگرا"  و  "دمکراسی

دکتر منصور بيات زاده   ــ   ١١بهمن ١٣٨٣ برابر ٢١ ژانویه ٢٠٠۴

 

 

در باره " نقش  نيروهای جمهوريخواه و تحولات ايران"

چرا و بچه دليل خواست ها و شعارهای انقلاب ١٣٥٧ نتوانست پس از پيروزی انقلاب در جامعه ايران متحقق گردد؟

آيا نبايد کوشش کرد تا اشتباهات گذشته تکرار نشوند؟

دکتر منصور بيات زاده  ـ ٢٧  آبان  ١٣٨٢

 

 

" حذف مذهب " از کجا؟ از نهاد دولت و يا جامعه!؟

 اشاره ای کوتاه به برخی مطالب مطرح شده از سوی  آقای مهندس عزت الله سحابی  در مصاحبه ای تحت عنوان :

" گردآمدن حول وطن ايران" ـ

دکتر منصور بيات زاده  ـ ١۵ مهر ١٣٨٢   

 

 

بازهم در نقد"نظام مردم سالاری دينی"

در پاسخ به سئوالات آقای دکتر عبدالرضا سالک در رابطه با نوشته ی مربوط به حقوق شهروندی و

 ارزشهای نظام دمکراسی و مردم سالار

دکتر منصور بيات زاده ـ  ٢ مهر ١٣٨٢

 

 

 

مطالبی در باره "حقوق شهروندی" و

"ارزشها" و "بارسياسی" عناصر تشکيل دهنده "نظام دمکراسی"؛

در باره نظرات و عقايد آقای سيد محمد خاتمی و دکتر ابراهيم يزدی و

نقد " نظام مردم سالاری دينی"!

دکتر منصور بيات زاده

بخش يک

٣ شهریور ١٣٨٢

 بخش دو

١١ شهریور ١٣٨٢

 

بخش سه

٢٠ شهریور ١٣٨٢