نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-2720.htm

 

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران

در رابطه با پايمال کردن حقوق دمکراتيک و شهروندی هموطنان بهائی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ايران

 

سازمان سوسياليست های ايران تضييقات وارده به هموطنان بهائی ، همچون عملیّات تحت ‌نظرگیری بهائیان، به ویژه کنترل فعّالیّت‌هاى اجتماعى آنان  از سوی وزارت کشور و معاونان امور سياسی امنيتی استانداری ها در سراسر کشور (1)  را  شديدأ محکوم می کند.

بنظر ما سوسياليست های مصدقی تعلق مذهبی ، قومی ، نژادی و سياسی نمی تواند و نبايد همچون دوران حکومت آدلف هيتلر و ناری ها در آلمان ، سبب تقسيم بندی ايرانيان به خوب   و  بد گردد. آن بخش از ايرانيان و نيروهای سياسی ايرانی که ادعا دارند، با تقسيم  ملت ايران   در رابطه با بهره مند شدن مردم  ايران از حقوق سياسی ، به نيروهای خودی   و نيروهای غير خودی ،از سوی جناح تماميت خواه رژيم مخالفند. اگر نسبت به ادعای خود صادق باشند، نبايد نسبت به تضييفات به اقليتهای مذهبی ، از جمله بهائيان سکوت اختيار کنند و اعمال غير دمکراتيک مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با پايمال کردن حقوق  هموطنان بهائی را محکوم ننمايند.

دکتر محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران  از سوئی منکر جنايات دوران هيتلری و نازی ها نسبت به يهوديان مقيم اروپا می گردد، و بطور وقيحانه  همچون نئونازيهای  آلمانی منکر فاجعه هولوکاست می گردد، اما از سوی ديگر، مأمورين  وزارت کشور دولت همين جناب ، شيوه عمل نازيهای آلمانی در برخورد و سرکوب يهوديان را ، الگوی کار خود در امر بهائی ستيزی  قرار داده اند.  امری که نبايد با سکوت آزاديخواهان و دمکرات های ايرانی  روبرو شود!!

آنان که بدرستی بر شعار ايران متعلق به تمام ايرانيان است تاکيد می ورزند ، حتمأ بايد در نظر داشته باشند که، واژه   ايرانيان  بکار گرفته شده  در آن شعار ، بمعنی تمام  احاد ملت ايران  ـ صرفنظر از وابستگی مذهبی، قومی، نژادی و سياسی ـ  می باشد!

ما سوسياليست های مصدقی خواستار پايان دادن  به هر نوع  اقدامات مقامات  وزارت کشور و استانداريها  و نهاد های سرکوب  و امنيتی   جمهوری اسلامی که در مغايرت با اصول و حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و حقوق شهروندی ــ که  در نهايت در جهت خدشه وارد  کردن به حقوق هموطنان بهائی است ــ ، می باشيم و  هرنوع تضييقات ، فشار و سرکوب به هموطنان بهائی را شديدأ محکوم می کنيم.

 

از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران

دکتر منصور بيات زاده

سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۵ - Tuesday 7 November 2006

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

 

پاورقی: (1)

ـــ  ايران اقدامات مخفيانۀ خود را براى تحت ‌نظرگيری بهائيان شدّت مى‌بخشد 

http://www.bahai.org/persian/persecution/newsreleases/02-11-06

ـــ  دستورالعمل وزارت کشور در رابطه تحت نظر گيری بهائيان به معاونان سياسی امنيتی استانداريها در سراسر کشور

http://info.bahai.org/pdf/19august2006letter.pdf