ی ی
ی ی

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 //      ی ی ی ی ی ی !

ی ی ی :  

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-2884.htm

 


ѐی یѐ

ی

Ґ  11   1371

 

ی یی ی ј ϐ یѐ . یی ی ی یی ی ی . ی یѐ ی ی ʡ Ӂ Ґ. 1965 . ی ی ی 1979 ϡ ی یی ی Ґ ی ی ی ی ی . 1965 ی ی ی ی . ی ی یی یی Ԙی ی ی ی.


- ی ǘ ی ی  
- 1965 [ 1956 ی ѐ 1960 1965 ]  ی ی ی .
- ی ی یی ی یی ʿ

- ی ی ی ی . ی ی ی ی ϡ یی ی یی ی یی ی ی ی . ی ݘ ی ی ی ϡ . ی ی ϡ ی ی ی . ی 200 یی . ی یی ی 100 ј ی . 60 ی یی ی یѐ Ԙی .
- یی ݘ ی ϡ ی ی ی ی ی یی ϡ یӿ
- یی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی. ی یی Ԙی ی ی юی ی ϡ . ی ی ی ی ی ی ϡ ی ǐ Ԙی ی ی ی. ی ی یی ϡ یی . یϡ ی Ȑی. ی ی ϡ ی ȍ ی یی ی ی ی ی ی ی. јیی ی .
- ی ی ی ی Șیϡ ݘ یϿ ی ی ی ی ییϿ
- ی ϡ ی . ی ی ی. یی ϡ ی یی . ی ی ی ی یی Ș. ی ی ی ј .
- ی ی یی ی ی ی Ͽ
- ی ی ϡ . ی ǘ ی یی ی ی ј . یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی. јی Ș.

- ی ی Ȑیی یی یی یی یی Ͽ
- ی . . . .
- ی !
- . ی ی ی یی. ی یی ی ی .
- ی ی ی ی یی ی ی ی یی
- ی یی ی یی ی ϡ ی ی ʐ ی ی . ی یی ی ی ی یϡ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . . . .
- ی ی Ͽ
- ی ی یϡ ی . ی ی ی یی ی . ی ی. ی یی ی ی ی ی یی ی ی ʡ ی ی ی یی ی ی ی ی . ی. ی ی Ԙی یѐ .
- ی ی ژ ی ی Ͽ
- ی ی ی ی . ی ی . ی ی ی ی . ی ϐی ی ی ϡ ی Ϙ ی . . یی ϡ ی ی . ی Ϙی . ی ی ʡ ی یی . ی ی . ی ی . ی ی ی ی ی ی ʍی ی ی ی یی ی ی. . ی ی ی ǘی Ԙی . ی ی ϡ ی Ԙی ی ی ی. یی ی ی ی ی ی. یی ی ی ی ی ی ی. ی . ی یϐی ϡ ی ی . : ی ی ی ی. یی ی ј ی یی ی ی. یی ی ی ی ی ی ی. . ی ی ی ی یϡ ی یی ی ی یی ی . : ی ییی ی ی ی ی ی. ی ی یی یی ی ی. ییی ی ی ی Ȑیی. ی ی ی یی . ی ی: ǐ یی . ی ی ʡ . ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی . ǐ ͘ ϡ ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی. ǐ ی .
ی ی ی ی . ی ی ی ی . ی یی ݘ ی ی Ԙ . ی ی یی ی ی ی ϡ . ی ی ی . ی . ی ی ی . ی ی ی . ی ی. ی یی . . ی. ی ی ی ی ی . ی. ϡ یی . ی ǘ . یی ی ј ǘ . ی ی ی . ی ی ی ی ی ϡیی ی ی. ی ی ی . ی ی . : ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی یϡ ی Ԙی . ی ی ی ی یی ی یی ی ј یی. ی ǁ ی . ی ی . . . ی ی ی . ی ی ی ی Ȑی. ی ی ی ی ی . ی ی یϡ یی ی ϡ ی ی ǁیی ی ی ی.
ی یϡ ی . . . ی ی ی یی ی ی ϡ ѐ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی. ی ј یی ی ی. ی ی ی ϡ . ی ی ی ϡ یی . ی ی ی ی ی ی ی یی .
- ی ی ʿ
- ی 1958 1960 یی Ԙی ی.
- ی ݘ ی یی ی ی Ͽ
- .
- ی ی یϡ ی ی ی ј Ͽ
- .
- " ی" ی ی Ͽ
- Ԙی ی یی .
- ی یѐ یییϡ јی ی ј ϐ ی ی یϿ
- ی ی ی ی ی یϡ ی یی ی یی یی یی ϡ ی . ی ی ی ی ی. ی.
- یѐ یی ی ی یϿ
- ی ǡ ی ی ی ی. ݘ ی ی ی ی . ȍ ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی.
- ی یی ی ی
- ی ی ی ی یی . ی ی یی . ی ی .
- ی ی ی ی ݘ ی ی ی Ͽ
- ݘ ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی . یی ی ی . یی ی یی یی ی ی. یی ی ی . ی ی ی.
  ی یی ی ʿ  ی یی  یی ی . ی یی ی ϡ ی ی ی ی .
- ی . ݘ ی ȍ یی ی ј . یی ϡ ی یی ی. ی ی یی ی ی ϡ ی ی ی ѐ ی ی ی ی.
- یی ی
- ی یی ی . ی یی ی ی یی . یی . . ی Ԑ ی ی ی. ی ݘ ی ی ی ی . ی ی ݘ ی . ی یی . ی ی. یی ی ی ϡ ی یی یی . ی یی ی ی ی . ی ی ϐی یی ј ی.
- ی Ͽ
- ی ی . ȍ ی ی . ی ی ی ی ی. ی ی ی ی Ԙی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی یی ی . ی ѐی ی Ȑی Ԙی ی ی ی ی یی Ș. ی . ی ی .

ی یی ی یϐ ی Ȑ. ی ی ی . ی یی Ԙ.

:   


΍ ю . И ѐ    

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-2000-a.htm