نشريه جنبش سوسياليستي
نشريه اينترنتي سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي مصدقي
www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی «جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشر می شوند!  آرشيو

  آدرس لینک به این صفحه:ـ

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-2000-a.htm

در اين مجموعه نوشته ها، مصاحبه ها و گفتگوهائی که در باره مبارزات  و تاريخچه جنبش دانشجوئی در دوران رژيم شاه ، از سوی اعضاء ، فعالين و دبيران کنفدراسيون و  پژوهشگران و علاقمندان به  آن جنبش  بنگارش در آمده ـ بدون هيچگونه اظهار نظر در باره  محتوی آنها ـ ، جمع آوري شده اند.

ضروريست يادآور شد که در دوران رژيم شاه بخش بسيار بزرگی از مبارزات دانشجوئی برهبری تشکيلات

  « کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحادملی»             

CISNU

انجام گرفت
عکس زير ، عکس روي جلد بولتن داخلي 
کنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني مي باشد

( شماره خردادماه ١٣۵١ )
در اين عکس نام تمام واحدهاي شهري عضو کنفدراسيون جهاني
درج شده اند

 

در پايان اين مجموعه همچنين مطلب «اسرار فعاليتهای ضد ايرانی در خارج از کشور» ـ سندی که  با همکاری و مشورت دکتر عباس ميلانی (عباس ملک زاد ميلانی)  بنا بر دستور ساواک  در دوران شاه عليه نيروههای سياسی و فعالين کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی تهيه شده بود ـ درج شده است

 

 

 

 

آيا اظهارات آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان در باره مبارزات ملی ـ ميهنی کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی و حزب توده ايران در مغايرت و تضاد با اسناد و مدارک تاريخی قرار ندارد؟!

*****

درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته:

 «گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد تا تجربه کنفدراسیون و همکاری با حمید عنایت»  

    ـ بخش چهارم ـ

 دکتر منصور بيات زاده ـ  چهار شنبه ۴ آبان ۱۳۹۰ - ۲۶ اکتبر ۲۰۱۱

من در بخش سوم اين مجموعۀ با نقل قول از مصوبه نشست هايدلبرگ (٢٦ تا ٢٩ فروردين ١٣٣٩ / ١۵ تا ١٨ آوريل ١٩٦٠ )، نشستی که طی آن عده ای از دانشجويان و فارغ التحصيلان ايرانی،  سازمانی بنام «کنفدراسيون اروپائی دانشجويان و محصلين ايرانی» را تشکيل دادند، توضيح دادم که يک تشکيلات صنفی دانشجوئی در اروپا پايه گذاری شد.(١)   

امّا با شدّت گرفتن نامردمی های رژيم شاه و پايمال شدن حقوق قانونی ملت ايران از سوی حاکميت و بی توجهی کامل به خواست مردم از جمله برگذاری انتخابات آزاد از سوئی و گسترش پيدا کردن اعتراضات و مبارزات مردم، ازجمله مبارزات دانشجوئی از سوی ديگر،(٢)  سبب شد و کمک کرد تا بخشی از فعالين دانشجوئی باين نظريۀ دامن بزنند که، در کشوری که  هيئت حاکمه آن کوچکترين احترامی برای اصول قانون اساسی قائل نمی شود و بطور مستمر قانون شکنی و پايمال کردن حقوق قانونی ملت در دستورکار روزانه اش قرار دارد، سمت و سوی و خواست و اهداف فعاليت ها و مبارزات دانشجويان نبايد فقط معطوف به مسائل صنفی باشد. ادامه

 

 

کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی

و اظهارات بی ربط و کم مايۀ آقای دکتر همايون کاتوزيان

*****

درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته:

 «گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد تا تجربه کنفدراسیون و همکاری با حمید عنایت»

ـ بخش سوّم ـ

دکتر منصور بيات زاده ـ  چهارشنبه ۲٣ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱

در بخش دوم اين نوشته (١)، همچون بخش اول آن (٢)  سعی کردم با نقل قول از نوشته ها و کتاب های که آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان  خود در تحرير و يا درانتشار آنها بنحوی سهيم بوده است،توضيح دهم که آن استاد محترم دانشگاه آکسفورد ـ انگليس در گفتگو با «شهروند امروز» (٣) با سفسطه گری در مغشوش جلوه دادن گوشه هائی از تاريخ معاصر ايران عمل کرده است. در اين بخش ها با اشاره به تعاريفی که در آن کتابها و نوشته ها درباره خصوصيات و ارزشهای تشکيل دهنده «نيروی سوم» ذکر شده بود، نتيجه گرفتم که متهم کردن کوشندگان و فعالين جبهه ملی دوم به «نادانی»، آنهم بدين دليل که آنان همچون خليل ملکی حاضر به پشتيبانی و حمايت از نخست وزيری دکتر علی امينی ــ عاقد قرارداد کنسرسيوم، فردی که بنابر خواست و دستور پرزيدنت  جان ـ اِف کندی، رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا بمقام نخست وزيری ايران منصوب شده بود ــ، نشدند، حکمی غلط و بی ربط می باشد و نوشتم:  ادامه

 

 

جنبش دانشجوئی ايران قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧

ـ چگونگی تأسيس و شکل گرفتن کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی

 (اتحاديه ملی) ـ

دکتر منصور بيات زاده   ـ  تيرماه ١٣٣٩ برابربا يولی ٢٠١١

 

 

تأملی بر نوشته آقای عبدالله شهبازی

در باره

« سرويسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ايران ـ  قسمت سوم

سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور»

ـ بخش دوم ـ                 

                     دکتر منصور بيات زاده   

در بخش اول اين نوشته با بررسی بخشی از نوشته آقای عبدالله شهبازی در باره « سازمانهای دانشجويان ايرانی در خارج از کشور»(کنفدراسيون جهانی)  توضيح دادم که اطلاعات ارائه  شده از سوی آن «مورخ» محترم در بسياری موارد غلط  و تحريف تاريخ می باشند. حال به بررسی بخشهای ديگری از آن نوشته که درباره « هويت و عملکرد » برخی از اعضاء، کوشندگان و رهبری  آن تشکيلات در رابطه با «انحلال نهائی کنفدراسيون» تحرير شده است می پردازم تا روشن گردد که نوشته اين جناب بهيچوجه رابطه ای با «تاریخ نگاری» مسئولانه و غير مغرضانه ندارد!  ادامه

 

 

تأملی بر نوشته آقای عبدالله شهبازی

در باره

« سرويسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ايران ـ  قسمت سوم

سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور»

ـ بخش اول ـ

دکتر منصور بيات زاده

آقای عبدالله شهبازی ــ «مورخ» ــ ، تحت عنوان « سرويسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ايران» مقاله ای در شش قسمت به نگارش درآورده و  آنرا در ١٨ آبان ١٣٨٩(٩ نوامبرماه ٢٠١٠) ازطريق « وبگاه شهبازی » منتشر کرده  است. (١)

وی قسمت سوم آن مجموعه  را به توضيحاتی درباره «سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور» اختصاص داده است. بنظر من (منصور بيات زاده) ــ يکی از فعالين جنبش دانشجوئی در دوران رژيم وابسته به امپرياليسم شاه ــ بخشهائی ازمطالب مطرح شده ازسوی اين « مورخ» محترم، ناقص و  حتی نادرست می باشد و در بسياری از موارد هيچگونه  همخوانی با تاريخچه واقعی «سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور» (کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحادملی) ندارد. فرمولبندی مطالب مطرح شده در آن نوشته به آنعده از خوانندگان  که از نزديک با «کنفدراسيون» بنحوی در رابطه  بوده  و يا در باره آن سازمان اطلاعاتی کسب کرده اند ، چنين تلقين می کند که اين «مورخ» محترم بجای «تاريخنگاری» با مهارت خاص خودش ، «تاريخسازی» کرده است.  در واقع  وی فراموش کرده است که در هيچ زبانی و هيچ فرهنگ سياسی ، بخصوص در امر تاريخنگاری، واژه «مورخ» بهيچوجه اين همانی با واژه «مبلغ» ندارد و در واقع آن دومقوله دارای معانی کاملا متفاوتی هستند. ادامه

 

 

 

کنفدراسيون، جنبش دانشجوئی،

ساواک شاه و روزنامه کيهان

بقلم دکتر منصور بيات زاده

مطالبی در باره

تاريخچه کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی

( افشاگری در باره تحريف تاريخ از سوی جاسوس ساواک و نويسندگان کيهان چاپ تهران)

  کنفدراسيون ...  ـ بخش اول  ـ  ٧ بهمن ۱٣٨۵

  کنفدراسيون ...  ـ بخش دوم  ـ  ۱۶ بهمن ۱٣٨۵

 کنفدراسيون ...  ـ بخش سوم  ـ  ٥ اسفند ١٣٨٥ 

 کنفدراسيون ...  ـ بخش چهارم ـ  ١٨ فروردين ١٣٨٦

 کنفدراسيون ...  ـ بخش پنجم ـ  ١٨ ارديبهشت ١٣٨٦   

 

 

 

 

 کنفدراسيون و بازماندگان رژيم شاه

بقلم: دکتر منصور بيات زاده

به نقل از نشريه جنبش سوسياليستی ـ شماره ١٣ ـ  فروردين  ١٣٦٧

نسخه

 pdf

 

*****

 

گزارشی از جلسه يادبود ـ  ٢٨همين سالگرد

کنفدراسيون جهانی

 از تاريخ ٢  تا ٦ ژانويه ١٩٨٨

بقلم: دکتر منصور بيات زاده

 به نقل از نشريه جنبش سوسياليستی ـ شماره ١٣ ـ  فروردين  ١٣٦٧

نسخه

 pdf

 

*****

 

در پاسخ به مقاله " ما بزرگ شده ايم آقای بيات زاده "

آقای بهنود، حتمأ اطلاع داريد که " افراد بزرگ "

با مسئوليت عمل می کنند!

              ( ۴ )           

... اين سئوال در مقابل آقای مسعود بهنود قرار دارد که، چرا و بچه دليل بايد بر گذشته آقای دکتر عباس (ملک زاده) ميلانی سرپوش گذاشت ؟

کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی، يک تشکيلات علنی و پلوراليستی بود و اسراری نداشت که جواسيس " ساواک " ، آنرا افشاء کنند! ـ

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٣١ ارديبهشت  ١٣٨٣

 

  

 

کنفدراسيون نبردبام ترقی نبود

نامه سرگشاده ١١ نفر از دبيران کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی در دوره های مختلف

 به مردم ايران

به نقل از روزنامه آيندگان ـ تهران ١٣۵٨

مندرج در بولتن خبری کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی ـ در خارج از کشور

تيرماه  ١٣۵٨

 

 

 بيانيه ١۶ نفر از دبيران اسبق کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی

در مخالفت بااطلاعيۀ يکی از تشکلات دانشجوئی خارج از کشور، معروف به «سيس»،

 که از رفراندوم در ١٢ فروردين ماه   ١٣۵٨پشتيبانی کرده بود، بيانيه ای منتشر کردند و اعلام داشتند :

« که شکل و محتوی برگزاری رفراندوم دموکراتيک نمی باشد»!

آن بيانيه  که يک روز قبل از رفراندوم  دوازدهم فروردين ماه ١٣۵٨ در روزنامه آيندگان در تهران منتشرشد، عنوانش چنين بود:

" اين « دارودسته» از جانب بخش های مترقی جنبش دانشجوئی طرد شده اند" 

 

 

 

 

« اسرار فعاليتهای ضد ايرانی

 در خارج از کشور  »

ـ سندی که  با همکاری و مشورت دکتر عباس ميلانی (عباس ملک زاد ميلانی)  بنا بر دستور ساواک  در دوران شاه عليه نيروههای سياسی و فعالين کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی تهيه شده بود ـ  

و توضيح کوتاهی در باره محتوی نوشته تبليغاتی ساواک

از سوی مهندس رضا رحيم پور

 

 

 

 

تأملی بر نوشته ی بابک اميرخسروی

زير عنوان « ١٦ آذر ربطی به ورود نيکسون نداشت»

دکتر منصور بيات زاده 

اخيرأ در برخی از سايت های اينترنتی ، ازجمله سايت ايران امروز (١) و سايت راديوفردا (٢) نوشته ای بقلم آقای بابک اميرخسروی در باره ١٦ آذر سال ١٣٣٢ ـ که تجديد چاپ بخشی از مصاحبه او با «دويچه وله» می باشد که  در چند سال قبل انجام گرفته است ـ ، درج شده است. بنظر من در آن نوشته که مربوط به وقايع يک مقطع مشخص تاريخ معاصر وطنمان می باشد (گوشه ای از تاريخچه نهضت ملی ايران و در آن رابطه جنبش دانشجوئی ايران ) ، ناروشنی ها و نقائصی وجود دارد. بخاطر جلوگيری از هرگونه بدفهمی و برداشت غلط از محتوی آن نوشته ، بنظر من اشاره به بعضی از آن نقائص و کمبودها، امری ضروری و لازم می باشد!    ادامه

 

 

 

زرافشان ، ميلانی

*****

اشاره به نوشته دکتر ناصر زرافشان در نقد گفتار دکتر عباس ميلانی  

و جزوه « ساواک » بنام

 « اسرار فعاليتهای ضد ايرانی در خارج از کشور »

بقلم دکتر عباس ملک زاده ميلانی (عباس ميلانی)

دکتر منصور  بيات زاده

 

 از سوکنامه ١٦ آذر ١٣٣٢ 
به وقتِ دانشجویی

 
منيره طّه


 

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران در رابطه با

بزرگداشت روز شانزدهم آذر ۱۳۳۲

روز  " دانشجو "

 

شانزدهم آذر
قلب تپنده جنبش دانشجوئي


گفت و گو با حسين شاه حسيني

از فعالان نهضت ملي ايران

اول بهمن ١٣٤٠؛

 درس‌هايي براي جنبش دانشجويي

گفت‌وگو با  حسين شاه حسيني

 

  

درس‌هايي براي متفكران جامعه

 در برخورد با جنبش دانشجويي و جوانان

ريشه يابی اجمالی واقعه اول بهمن  ١٣٤٠

گفت‌وگو ي مهندس لطف‌الله ميثمي با دكتر مسعود حجازي

 

 

نگاهی به جنبش دانشجوئی
سالهای
١٣٣٩ تا ١٣٤٢
خورشیدی در ایران

حمید ذالنور

 

 

شانزده آذر،  ”روز دانشجو“

    جنبش دانشجويي در سال هاي نهضت ملي كردن نفت

گفتگوی ویدا حاجبی با ناصر پاکدامن

 

 

شکلگیری جنبش دانشجویی در ایران

سرکوب جنبش دانشجویی

(١٣٤١-١٣٣٤

هما ناطق

نوشتهی حاضر بر پایه اسنادی فراهم آمده است، که مصطفی شعاعیان در اواخر سال ١٣٥٣، پیش از آن که در جنبش چریکی کشته شود، در اختیار من نهادـ ماجرائی که از شرح آن می‌گذرم. اما در ادای دِین می‌کوشم آن اسناد را، همراه با مدارک نویافته ی دیگر، بی‌کم و کاست و چه بسا فهرست‌وار بدست دهم. این مختصر را هم به نام و به یاد صاحب اسناد می‌نگارم و به جنبش دانشجویان ایران تقدیم می‌دارم. ادامه

 

 

كنفدراسيون  درس خواندن را خيانت به انقلاب مي دانست
گفتگو با دکتر صادق طباطبائي

 

.

از قلعه پر هيبت کنفدراسيون تا
دفتر تحکيم وحدت دانشجويان

از سايت شهروند
رضا علوي ـ آرلينگتون

کنفدراسيون تجربه اي براي همه فصول
گفت و گو با فرامرز بياني
يکي از دبيران کنفدراسيون
بخش اول ـ شايا شهون ـ مجله نامه

 

سانتراليزم دموکراتيک ، راز ماندگاري کنفدراسيون
گفت و گو با فرامرز بياني
يکي از دبيران کنفدراسيون
بخش دوم ـ هژير پلاسچي ـ شايا شهوق ـ مجله نامه

 

عمل دموکراتيک به حکم شرايط
گفت و گو با دکتر خسرو پارسا
يکي از فعالين کنفدراسيون در ايالات متحده آمريکا
هژير پلاسچي ـ شايا شهوق

 

 

انسانيت، درس اول كنفدراسيون دانشجويي

 /گفت و گو با مجيد زربخش
هژير پلاسچي / شايا شهوق

 

 

زمينه هاي فروپاشي کنفدراسيون

گفت و گو با حسن لايق کار

هژيرپلاسچي / شايا شهوق

 

 

كنفدراسيون صداي مردم ايران بود

گفت‌وگو با  دکتر عبدالحسين بهروان
هژير پلاسچي‌و شايا شهوق

 

كنفدراسيون و دانشجويان مسلمان
گفت‌وگو با دكتر ابراهيم يزدي

بخش اول

هژيرپلاسچي / شايا شهوق

 

 

كنفدراسيون و دانشجويان مسلمان
گفت‌وگو با دكتر ابراهيم يزدي

بخش پايانی

شايا شهوق

 

 

انشعاب در كنفدراسيون به ناگزير
گفت‌وگو با  دکتراحمد شايگان

هژير پلاسچي / شايا شهوق 

 

 

كنفدراسيون دانشجويان ايراني در فرانسه
گفت‌وگو با كاظم كردواني

هژير پلاسچي / شايا شهوق 

 

 

پيام « کميته دانشجويان دانشگاههای ايران »

به دومين کنگره جهانی کنفدراسيون در لوزان

١٠ تا ١٥ دی ١٣٤١ برابر با ٣١ دسامبر ١٩٦٢ تا ٥ ژانويه ١٩٦٣

 

 

نخستین کنگره کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا

٢٦ـ ٢٩ فروردين ١٣٣٩ ، ١٥ ـ ١٨  آوريل  ١٩٦٠

دکترعلی شيرازی

به نقل ازگاهنامه  چشم انداز ،شماره ١١ ،  زمستان ١٣٧١

 

 


برگزاری کنگره هایدلبرگ

مصاحبه با  دکتر بهمن نیرومند

به نقل از گاهنامه چشم انداز شماره ١١ زمستان ١٣٧١

 

 


درباره کتاب

"تاریخ بیست ساله کنفدراسیون جهانی  محصلين و

 دانشجويان ايرانی(اتحاديه ملی) "


شوکت (حمید) ،تاریخ بیست ساله کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی( اتحادیه ملی) ، زاربروکن(آلمان) ، نشر بازتاب،
١٩٩٤ ، دو جلد، ٧٩٨+٥٨٢ صفحه

دکتر افشین متین

به نقل از گاهنامه چشم انداز ـ شماره ١٦ ـ بهار ١٤٧٥

 

 

 ديدار شاه ازآلمان فدرال در سال ١٩٦٧

 

Jubelperser

Als Jubelperser (in den Medien auch Prügelperser genannt) wurde eine Gruppe von rund 150 Geheimpolizisten des iranischen Geheimdienstes SAVAK und von diesem angeheuerter Landsleute bezeichnet, die den Schah-Besuch 1967 von Mohammad Reza Pahlavi und seiner Frau Farah Pahlavi am 2. Juni 1967 in Berlin begleiteten.[1][2]

چماقداران و مأمورين ساواک رژیم محمد رضا شاه پهلوی  در برلين غربی

 منبع: ويکی پديا (دانشنامه آزاد)

http://de.wikipedia.org/wiki/Jubelperser

 

 

 

توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی «جنبش سوسياليستی»

درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشر می شوند!

آرشيو