نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

 آرشيو 

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی

 که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

تاریخچه سازمان سوسیالیستهای ایران

اصول و اهداف سازمان سوسیالیستهای ایران

ادرس ایمیل سازمان سوسیالیستهای ایران

مجموعه ای از مقالات و بيانيه ها در باره قيام سی تير ١٣٣١

ويژه نامه کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢             مجموعه ای از مقالات و بيانيه ها

مجموعه ای از مقالاتدر باره سالگرد اعدام دکتر سيد حسین فاطمی

ويژه نامه انقلاب ٢٢بهمن سال ١٣٥٧ (سرنگونی رژیم محمدرضاشاه پهلوی)

مجموعه اي از مقالات و مصاحبه ها در باره تاريخچه جنبش دانشجوئی در زمان رژیم شاه ــ  کنفدراسیون جهانی

مجموعه ای ازمقالات

به قلم دکتر منصور بیات زاده

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.tvpn.de/ois/ois-iran-2000-a.htm


مجموعه اي از مقالات و مصاحبه ها
در باره تاريخچه مبارزات و فعاليت هاي دانشجويان ايراني
در داخل و خارج از کشور
در دوران رژيم شاه

در اين مجموعه نوشته ها، مصاحبه ها و گفت وگوهائی که در باره مبارزات  و تاريخچه جنبش دانشجوئی در دوران رژيم شاه ، از سوی اعضاء ، فعالين و دبيران کنفدراسيون و  پژوهشگران و علاقمندان به  آن جنبش  بنگارش در آمده ـ بدون هيچگونه اظهار نظر در باره  محتوی آنها ـ ، جمع آوري شده اند.

ضروريست يادآور شد که در دوران رژيم شاه بخش بسيار بزرگی از مبارزات دانشجوئی برهبری تشکيلات

  « کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحادملی»             

CISNU

انجام گرفت
عکس زير ، عکس روي جلد بولتن داخلي 
کنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني مي باشد

( شماره خردادماه ١٣۵١ )
در اين عکس نام تمام واحدهاي شهري عضو کنفدراسيون جهاني درج شده اند

 

در  اين مجموعه همچنين جزوه  «اسرار فعاليتهای ضد ايرانی در خارج از کشور» ـ سندی که  با همکاری و مشورت دکتر عباس ميلانی (عباس ملک زاد ميلانی)  بنا بر دستور ساواک  در دوران شاه عليه نيروههای سياسی و فعالين کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی تهيه شده بود ـ درج شده است

 

 

جنبش دانشجوئی ايران قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧

ـ چگونگی تأسيس و شکل گرفتن کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ (اتحاديه ملی) ـ

دکتر منصور بيات زاده   ـ  تيرماه ١٣٣٩ برابربا يولی ٢٠١١

 

 

متن پيام های کنگره های کنفدراسيون جهانی به دکتر محمد مصدق

 

 

بدون توجه به اسناد و مدارک کنفدراسيون جهانی و

 سياست و عملکرد رژيم شاه،

 نتوان قضاوتی صحيح درباره مبارزات کنفدراسيون ارائه داد!   ـ

در نقد اظهارات دشمنانه آقای رضاچرندابی، تحت عنوان

«با اين محتوا به آن گذشته نگاه نکنيم!» 

دکتر منصور بيات زاده  ــ  چهار شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱ - ۹ ژانويه  ۲۰۱۳

 

پوزش روشنفکران از محمدرضا شاه پهلوی؟

درباره ادعای«بدهکاری پوزش بزرگ روشنفکران ایران، اهل اندیشه و قلم به محمدرضاشاه؟» به قلم آقای دکتر علی رضا نوری زاده در هفته نامه کیهان چاپ لندن ـ شماره ٩٣١ ـ ١٩ دی ماه ١٣٨١ در ستون یک هفته باخبر، طی نوشته ای تحت عنوان "من سرگشته هم از اهل سلامت بودم..."

دکتر منصور بيات زاده ـ ١ بهمن ١٣٨١ 

http://www.ois-iran.com/pdf120.pdf

 

 

  مجموعه ای

 در باره مراسم جشن یادمان پنجاهمین سالگرد پایه گذاری

 کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجويان ايرانی (اتحاديه ملی) ـ

در پنجم ژانويه ۲۰۱۳ / ١۶ ديماه ١٣٩١ در شهر فرانکفورت ـ آلمان

 

 

کنفدراسيون و بازماندگان رژيم شاه

بقلم دکتر منصور بيات زاده

به نقل از نشريه جنبش سوسياليستی ـ شماره ١٣ ـ  فروردين  ١٣٦٧

نسخه

 pdf

 

 

گزارشی از جلسه يادبود ـ  ٢٨همين سالگرد کنفدراسيون جهانی

 از تاريخ ٢  تا ٦ ژانويه ١٩٨٨

بقلم: دکتر منصور بيات زاده

 به نقل از نشريه جنبش سوسياليستی ـ شماره ١٣ ـ  فروردين  ١٣٦٧

نسخه

 pdf

 

 

درنقد اظهارات خلاف واقع مهندس محمد توسلی

 در باره سیاست وعملکرد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی)

  دکتر منصور بیات زاده ـ

 

بخش اول       ــ        بخش دوم      ــ      بخش سوم     

 


درباره کتاب

"تاریخ بیست ساله کنفدراسیون جهانی  محصلين و

 دانشجويان ايرانی(اتحاديه ملی) "


شوکت (حمید) ،تاریخ بیست ساله کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی( اتحادیه ملی) ،

زاربروکن(آلمان) ، نشر بازتاب، ١٩٩٤ ، دو جلد، ٧٩٨+٥٨٢ صفحه

دکتر افشین متین

به نقل از گاهنامه چشم انداز ـ شماره ١٦ ـ بهار ١٣٧۵

 

 

کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی و

 اظهارات بی ربط و کم مايۀ آقای دکتر همايون کاتوزيان

درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته:

 «گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد تا تجربه کنفدراسیون و  همکاری با حمید عنایت» 

 ـــ  بخش سوم ـ  

دکتر منصور بيات زاده ـ  چهارشنبه ۲٣ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آيا اظهارات آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان

 در باره مبارزات ملی ـ ميهنی کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی و حزب توده ايران

در مغايرت و تضاد با اسناد و مدارک تاريخی قرار ندارد؟!

درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته:

 «گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد تا تجربه کنفدراسیون و همکاری با حمید عنایت»  

ـــ  بخش چهارم ـ

 دکتر منصور بيات زاده ـ  چهار شنبه ۴ آبان ۱۳۹۰ - ۲۶ اکتبر ۲۰۱۱

 

 

       تأملی بر نوشته آقای عبدالله شهبازی

در باره

« سرويسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ايران ـ  قسمت سوم

سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور» ـ

دکتر منصور بيات زاده

 

بخش اول ـ                 بخش دوم ـ             

 

 

زرافشان ، ميلانی

اشاره به نوشته دکتر ناصر زرافشان در نقد گفتار دکتر عباس ميلانی  

و جزوه « ساواک » بنام

 « اسرار فعاليتهای ضد ايرانی در خارج از کشور »

بقلم دکتر عباس ملک زاده ميلانی (عباس ميلانی)

دکتر منصور  بيات زاده

 

 

کنفدراسيون، جنبش دانشجوئی،

ساواک شاه و روزنامه کيهان

بقلم دکتر منصور بيات زاده

مطالبی در باره  تاريخچه کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی

( افشاگری در باره تحريف تاريخ از سوی جاسوس ساواک و نويسندگان کيهان چاپ تهران)

 

 بخش اول   ـ    بخش دوم     ــ     بخش سوم      ــ     بخش چهارم    ــ    بخش پنجم  

 

 

در پاسخ به مقاله " ما بزرگ شده ايم آقای بيات زاده "

آقای بهنود، حتمأ اطلاع داريد که " افراد بزرگ "  با مسئوليت عمل می کنند .( ۴ )

          

... اين سئوال در مقابل آقای مسعود بهنود قرار دارد که، چرا و بچه دليل بايد بر گذشته آقای دکتر عباس (ملک زاده) ميلانی سرپوش گذاشت ؟

کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی، يک تشکيلات علنی و پلوراليستی بود و اسراری نداشت که جواسيس " ساواک " ، آنرا افشاء کنند! ـ

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٣١ ارديبهشت  ١٣٨٣

 

 

« اسرار فعاليتهای ضد ايرانی در خارج از کشور  »

ـ سندی که  با همکاری و مشورت دکتر عباس ميلانی (عباس ملک زاد ميلانی)  بنا بر دستور ساواک  در دوران شاه عليه نيروههای سياسی و فعالين کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی تهيه شده بود ـ

و توضيح کوتاهی در باره محتوی نوشته تبليغاتی ساواک

از سوی مهندس رضا رحيم پور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اظهارات وتوضیحاتی از دکتر عباس میلانی و ناصررحمانی نژاد

در باره اتهامات «ساواک» به کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی ، و فعالین سیاسی در خارج از کشور در زمان رژیم شاه !!! ـ 

www.ois-iran.com/2018/mehr-1397/ois-iran-8099-touzihati_az_dr_Abas-Milani_wa_Naser-Rahmaninezad.html

 

 

کنفدراسيون نبردبام ترقی نبود

نامه سرگشاده ١١ نفر از دبيران کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی

در دوره های مختلف به مردم ايران

بدنبال بحث پیرامون اقدامات آقای قطب زاده و دیگران ...ـ

به نقل از روزنامه آيندگان ـ تهران ١٣۵٨

مندرج در بولتن خبری کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی ـ در خارج از کشور ــ تيرماه  ١٣۵٨

 

 

بيانيه ١۶ نفر از دبيران اسبق کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی

در مخالفت بااطلاعيۀ يکی از تشکلات دانشجوئی خارج از کشور، معروف به «سيس»،

 که از رفراندوم در ١٢ فروردين ماه ١٣۵٨پشتيبانی کرده بود، بيانيه ای منتشر کردند و اعلام داشتند :

« که شکل و محتوی برگزاری رفراندوم دموکراتيک نمی باشد»!

آن بيانيه  که يک روز قبل از رفراندوم  دوازدهم فروردين ماه ١٣۵٨ در روزنامه آيندگان در تهران منتشرشد، عنوانش چنين بود:

" اين « دارودسته» از جانب بخش های مترقی جنبش دانشجوئی طرد شده اند" 

 

 

تأملی بر نوشته ی بابک اميرخسروی

زير عنوان « ١٦ آذر ربطی به ورود نيکسون نداشت»

دکتر منصور بيات زاده 

اخيرأ در برخی از سايت های اينترنتی ، ازجمله سايت ايران امروز (١) و سايت راديوفردا (٢) نوشته ای بقلم آقای بابک اميرخسروی در باره ١٦ آذر سال ١٣٣٢ ـ که تجديد چاپ بخشی از مصاحبه او با «دويچه وله» می باشد که  در چند سال قبل انجام گرفته است ـ ، درج شده است. بنظر من در آن نوشته که مربوط به وقايع يک مقطع مشخص تاريخ معاصر وطنمان می باشد (گوشه ای از تاريخچه نهضت ملی ايران و در آن رابطه جنبش دانشجوئی ايران ) ، ناروشنی ها و نقائصی وجود دارد. بخاطر جلوگيری از هرگونه بدفهمی و برداشت غلط از محتوی آن نوشته ، بنظر من اشاره به بعضی از آن نقائص و کمبودها، امری ضروری و لازم می باشد!    ادامه

 

«سه قطره خون»، برپيشانی جنبش دانشجوئی،

ناگفته هايی از خانواده و دوستان شهدای ١۶ آذر

ـــ   احمد قندچی ،   مصطفی بزرگ نيا ،  مهدی شريعت رضوی  ـــ

 آنچه در پی می‌آید، مصاحبه‌ای است كه نزدیك به سه دهه پیش با برخی اعضای خانواده شهدا و مرتبطین واقعه ١٦ آذر در روزنامه های معروف انجام شده و برای اثربخشی بیشتر و بهتر با فاصله‌ای سی ساله امروز دوباره منتشر می‌شود.

(ـ مصاحبه با دكتر غلامرضا شريعت رضوي، برادر شهيد شريعت رضوي ــ  مصاحبه با برادر شهيد بزرگ‌نيا ــ مصاحبه با خانم قندچي، خواهر شهيد احمد قندچي ــ مصاحبه با مهندس مهدي بازرگان ــ مصاحبه با دكتر رحيم عابدي، معاون رئيس دانشكده فني در سال ١٣٣٢ )

http://www.ois-iran.com/2009/azar-1388/ois-iran-4821-mosahebah_ba_dr_rahim_aabedi-16_azar.htm

 

 ١٦ آذر به روایت مرحوم دکتر مصطفی چمران

يکی ازشاهدان عينی آن  فاجعه درسال ١٣٣٢

http://www.ois-iran.com/2009/azar-1388/ois-iran-4820-chamran-16-azar-1332.htm

بصورت  پِ ـ دِ ـ اِف

http://www.ois-iran.com/2009/azar-1388/ois-iran-4819-chamran-16-azar-1332

 

 

از سوکنامه ١٦ آذر ١٣٣٢ 
به وقتِ دانشجویی

 
منيره طّه

 

 

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران در رابطه با

بزرگداشت روز شانزدهم آذر ۱۳۳۲

روز  " دانشجو "

 

 

شانزدهم آذر قلب تپنده جنبش دانشجوئي


گفت و گو با حسين شاه حسيني
از فعالان نهضت ملي ايران

 

اول بهمن ١٣٤٠؛

 درس‌هايي براي جنبش دانشجويي

گفت‌وگو با  حسين شاه حسيني

 

 

درس‌هايي براي متفكران جامعه

 در برخورد با جنبش دانشجويي و جوانان

ريشه يابی اجمالی واقعه اول بهمن  ١٣٤٠

گفت‌وگو ي مهندس لطف‌الله ميثمي با دكتر مسعود حجازي

 

 

نگاهی به جنبش دانشجوئی
سالهای
١٣٣٩ تا ١٣٤٢خورشیدی در ایران
حمید ذالنور

 

 

شانزده آذر،  ”روز دانشجو“

    جنبش دانشجويي در سال هاي نهضت ملي كردن نفت

گفتگوی ویدا حاجبی با ناصر پاکدامن

 

 

شکل گیری جنبش دانشجویی در ایران

سرکوب جنبش دانشجویی

(١٣٤١-١٣٣٤

                                    هما ناطق                                      

نوشتهی حاضر بر پایه اسنادی فراهم آمده است، که مصطفی شعاعیان در اواخر سال ١٣٥٣، پیش از آن که در جنبش چریکی کشته شود، در اختیار من نهادـ ماجرائی که از شرح آن می‌گذرم. اما در ادای دِین می‌کوشم آن اسناد را، همراه با مدارک نویافته ی دیگر، بی‌کم و کاست و چه بسا فهرست‌وار بدست دهم. این مختصر را هم به نام و به یاد صاحب اسناد می‌نگارم و به جنبش دانشجویان ایران تقدیم می‌دارم. ادامه

 

 

كنفدراسيون  درس خواندن را خيانت به انقلاب مي دانست
گفتگو با دکتر صادق طباطبائي

 

 

از قلعه پر هيبت کنفدراسيون تا دفتر تحکيم وحدت دانشجويان
از سايت شهروند
رضا علوي ـ آرلينگتون
 

 

کنفدراسيون تجربه اي براي همه فصول

گفت و گو با فرامرز بياني
يکي از دبيران کنفدراسيون
بخش اول ـ شايا شهون ـ مجله نامه
 

 

سانتراليزم دموکراتيک ، راز ماندگاري کنفدراسيون

گفت و گو با فرامرز بياني
يکي از دبيران کنفدراسيون
بخش دوم ـ هژير پلاسچي ـ شايا شهوق ـ مجله نامه

 

 

عمل دموکراتيک به حکم شرايط

گفت و گو با دکتر خسرو پارسا
يکي از فعالين کنفدراسيون در ايالات متحده آمريکا
هژير پلاسچي ـ شايا شهوق

 

 

انسانيت، درس اول كنفدراسيون دانشجويي

گفت و گو با مجيد زربخش
هژير پلاسچي / شايا شهوق

 

 

زمينه هاي فروپاشي کنفدراسيون

گفت و گو با حسن لايق کار

هژيرپلاسچي / شايا شهوق

 

 

كنفدراسيون صداي مردم ايران بود

گفت‌وگو با  دکتر عبدالحسين بهروان
هژير پلاسچي‌و شايا شهوق

 

 

كنفدراسيون و دانشجويان مسلمان

گفت‌وگو با دكتر ابراهيم يزدي

بخش اول

هژيرپلاسچي / شايا شهوق

 

 

كنفدراسيون و دانشجويان مسلمان

گفت‌وگو با دكتر ابراهيم يزدي

بخش پايانی

شايا شهوق

 

 

انشعاب در كنفدراسيون به ناگزير

گفت‌وگو با احمد شايگان

هژير پلاسچي / شايا شهوق 

 

 

كنفدراسيون دانشجويان ايراني در فرانسه

گفت‌وگو با كاظم كردواني

هژير پلاسچي / شايا شهوق 

 

 

پيام « کميته دانشجويان دانشگاههای ايران »

به دومين کنگره جهانی کنفدراسيون در لوزان

١٠ تا ١٥ دی ١٣٤١ برابر با ٣١ دسامبر ١٩٦٢ تا ٥ ژانويه ١٩٦٣

 

 

نخستین کنگره کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا

٢٦ـ ٢٩ فروردين ١٣٣٩ ، ١٥ ـ ١٨  آوريل  ١٩٦٠

دکترعلی شيرازی

  به نقل ازگاهنامه  چشم انداز ،شماره ١١ ،  زمستان ١٣٧١

 


برگزاری کنگره هایدلبرگ

مصاحبه با  دکتر بهمن نیرومند

به نقل از گاهنامه چشم انداز شماره ١١ زمستان ١٣٧١

 

 

 ديدار شاه ازآلمان فدرال در سال ١٩٦٧

 

Jubelperser

Als Jubelperser (in den Medien auch Prügelperser genannt) wurde eine Gruppe von rund 150 Geheimpolizisten des iranischen Geheimdienstes SAVAK und von diesem angeheuerter Landsleute bezeichnet, die den Schah-Besuch 1967 von Mohammad Reza Pahlavi und seiner Frau Farah Pahlavi am 2. Juni 1967 in Berlin begleiteten.[1][2]

چماقداران و مأمورين ساواک رژیم محمد رضا شاه پهلوی  در برلين غربی

 منبع: ويکی پديا (دانشنامه آزاد)

http://de.wikipedia.org/wiki/Jubelperser

 

 

 

توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی «جنبش سوسياليستی»

درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشر می شوند!

آرشيو