نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

 در باره کلمات قصار آيت الله مصباح يزدی

  هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

آقای مصباح يزدی جزو آن بخش از آخوند جماعت  بود که در زمان رژيم شاه بهيچوجه حاضر نشد در فعاليت های سياسی دخالت کند. حال روشن نيست که چرا اين جناب يکمرتبه صحبت از "انقلاب کرديم" نموده اند!  اما بدتر از اين ادعا که حقيقت ندارد ، قضاوت ناعادلانه ايشان در باره بخش بسيار بزرگی از مردم ايران ، همان مردمی که  نقش بزرگی در پيروزی انقلاب  بهمن 1357  داشتند که بدون شرکت آنها ، اصولا نمی توانست انقلابی برپا شود،می باشد. آقای مصباح يزدی آن بخش از مردم که به ماهيت حاکمين جمهوری اسلامی پی برده اند و بدين خاطر ديگر حاضر نيستند تا از حاکميت آنها پشتيبانی کنند  را ،  " يک مشت اراذل و اوباش و شهوت پرست خودخواه " ، ناميده اند!! آنهم بدين خاطر که اين جناب مدعی  اند که مردم بخاطر " حاکم شدن دين "  در ايران انقلاب کردند و افرادی از قماش ايشان نمايندگان " دين " هستند و در واقع حق قيموميت بر مردم را دارند!!

البته اين امکان وجود دارد  که  منظور حضرت آيت الله  مصباح يزدی از بيان  " انقلاب کرديم " ، مقطع تاريخی  انقلاب بهمن 1357 نباشد، بلکه ايشان  صحبت از آن مقطع تاريخی دارند که روحانيون دولتی  با توسل به هزار دوزو کلک،تهديد ، ارعاب، سرکوب، زندان  و قتل ... ،  صاحب بلامنازعه قدرت در ايران شدند.

 اگر بنا باشد که  پيروزی  روحانيت دولتی بر مردم که منجر به پايمال شدن تمام دست آورد های انقلاب بهمن 1357  شد  را ، همچون ايشان " انقلاب برای حاکميت دين " ، بناميم ، در چنين حالتی نبايد ايرادی به کلمات قصار حضرت آيت الله وارد باشد!!

 ماتشخيص داديم  بجای پاسخ و روشنگری در باره نظرات و ادعاهای مطرح شده از سوی آقای مصباح يزدی ، متن سخنرانی  آيت الله خمينی ـ رهبر انقلاب 1357 ـ  در بهشت زهرا را در کنار کلمات قصار اين حضرت ،انتشار دهيم . چون در آن سخنرانی آقای خمينی ، بطور واضح روشن است که مردم در آن مقطع تاريخی چه نمی خواستند و حتی  رهبران مذهبی همچون  آيت الله خمينی در باره چه موضوعی و کدام حقوق صحبت کردند و از چه مواضعی دفاع می کرده اند و چه وعده و وعيدهائی بنام " رهبران مذهبی "، بمردم داده اند!

توجه خوانندگان محترم را همچنين به  

 نامه سرگشاده آقاي احمد قابل به
آيت الله سيد علي خامنه اي جلب مي کنيم

  هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

 خردادماه 1384

تاريخ انتشار درسايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ خرداد ١٣٨۴  

درهمین رابطه:

ـ مصباح يزدي ــ انقلاب کرديم دين حاکم شود ، نه آراي يک مشت اراذل و اوباش و شهوت پرست خودخواه  ــ به نقل از سايت امروز

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-434.htm

 ــ نامه سرگشاده احمد قابل به آيت الله سيدعلي خامنه اي
http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-439.htm

ــ متن سخنراني آيت الله خميني در بهشت زهرا ــ  بهمن ١٣۵٧

«... آن ها چه حقي داشتند که براي ما سرنوشت  معين کنند.هرکسي اختيار سرنوشتش با خودش است... حق قانوني و حق شرعي و حق بشري ماست که سرنوشتمان دست خودمان باشد»

http://www.tvpn.de/sa/sa-337.htm